Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Zmiany w dokumentacji medycznej COVID-19

Zmiany w dokumentacji medycznej COVID-19

Zmiany w dokumentacji medycznej COVID-19 podyktowane koniecznością uregulowania zagadnienia związanego z prowadzeniem dokumentacji medycznej w tzw. „tymczasowych”, „polowych szpitalach”. O nowym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. poz.666), które weszło w życie z dniem 15 kwietnia 2020r. pisaliśmy już wielokrotnie, tym razem jednak będzie o jego zmianie.

Zgodnie z §1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2020r.zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania [Dz.U. z 2020r., poz. 1981]

cyt.: „(…)W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6kwietnia 2020r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. poz.666) po §12 dodaje się §12a w brzmieniu:(…)”.

cyt.: „(…) 12a. 1. Podmiot leczniczy prowadzący szpital, zlokalizowany w miejscu nieprzeznaczonym dotychczas do udzielania świadczeń zdrowotnych, w którym są udzielane świadczenia zdrowotne pacjentom zakażonym wirusem SARS-CoV-2, w zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez ten szpital sporządza i prowadzi:

1) dokumentację indywidualną wewnętrzną w  formie historii choroby lub karty noworodka;
2) dokumentację indywidualną zewnętrzną w formie:

a) karty informacyjnej z leczenia szpitalnego,
b) książeczki zdrowia dziecka,
c) skierowania;

3) dokumentację zbiorczą wewnętrzną w formie:

a) wykazu głównego przyjęć i wypisów,
b) wykazu odmów przyjęć i porad ambulatoryjnych udzielanych w izbie przyjęć lub wykazu odmów przyjęć w szpitalnym oddziale ratunkowym,
c) wykazu pracowni diagnostycznej;

4) dokumentację zbiorczą zewnętrzną dla celów określonych winnych przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

2.W przypadku gdy co najmniej dokumentacja, o której mowa w ust.1 pkt 1 i 2 lit. a, jest prowadzona w postaci elektronicznej, prowadzenie dokumentacji, o której mowa w ust. 1 pkt 3, nie jest wymagane. (…)”.

Zgodnie z §2 Rozporządzenia zmieniającego

cyt.: „(…)Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.(…)”.

Podstawy prawne.

Szkolenie z dokumentacji medycznej.

Porównanie przepisów rozporządzeń.

Dodaj komentarz