Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Digitalizacja dokumentacji medycznej dla wszystkich

Digitalizacja dokumentacji medycznej dla wszystkich.

Digitalizacja dokumentacji medycznej dla wszystkich podmiotów medycznych. Przypomnijmy o nowym rozwiązaniu prawnym, jakie wprowadzone zostały art. 13b  Ustawy z dnia z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia [dalej Ustawa o systemie informacji].

Prawo do digitalizacji dla każdego podmiotu medycznego.

Więcej o tematyce digitalizacji dokumentacji medycznej dla wszystkich pisaliśmy w artykule pt.: „Digitalizacja dokumentacji medycznej„. Treść lektury przepisu prowadziła nas do wątpliwości interpretacyjnych w zakresie tego, kto jest uprawniony do skorzystania z tej formy cyfryzacji dokumentacji. Postawiliśmy dwie tezy.

Zgodnie z art. 2 pkt. 15) Ustawy o systemie informacji,

cyt.: „(…) Użyte w ustawie określenia oznaczają:  (…) usługodawca – świadczeniodawcę, o którym mowa w art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, oraz aptekę (…)”.

Zgodnie z art. 5 pkt. 41 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, oraz aptekę

cyt.:”(…) Użyte w ustawie określenia oznaczają:  (…) świadczeniodawca:

    1. podmiot wykonujący działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
    2. osobę fizyczną inną niż wymieniona w lit. a, która uzyskała fachowe uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych i udziela ich w ramach wykonywanej działalności gospodarczej,
    3. (uchylona),
    4. podmiot realizujący czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne (…)”.

Wariant A - każdy świadczeniodawca.

Innymi słowy przez usługodawcę, uprawnionego do digitalizacji dokumentacji medycznej, rozumieć należy świadczeniodawcę, czyli podmiot wykonujący działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, osobę fizyczną inną niż wymieniona powyżej, która uzyskała fachowe uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych i udziela ich w ramach wykonywanej działalności gospodarczej, oraz podmiot realizujący czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne oraz aptekę.

Dodatkowo zważywszy na to, iż przepisy Ustawy o systemie informacji stosuje się do podmiotów obowiązanych na podstawie ustawy lub przepisów określonych w art. 3 Ustawy o systemie informacji, do przetwarzania danych z zakresu ochrony zdrowia, uznać należy, iż bez znaczenia z punktu widzenia usługodawcy – świadczeniodawcy będzie to, czy zawarł on czy też nie umowę z NFZ.

Wariant B - tylko świadczeniodawca z kontraktem.

Innymi słowy przez usługodawcę, uprawnionego do digitalizacji dokumentacji medycznej, rozumieć należy świadczeniodawcę, czyli podmiot wykonujący działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, osobę fizyczną inną niż wymieniona powyżej, która uzyskała fachowe uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych i udziela ich w ramach wykonywanej działalności gospodarczej, oraz podmiot realizujący czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne oraz aptekę  – jednak uwzględniając fakt, iż odesłanie do Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, której zakres stosowania ogranicza się m.in. do określenia warunków udzielania  i zakres  świadczeń  opieki  zdrowotnej  finansowanych  ze środków publicznych – co prowadzić może do wniosku, iż skutkuje to tym, iż usługodawcą definiowanym na gruncie ww. ustawy jest tylko ten świadczeniodawca wyżej wymieniony, który udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Informujemy o takim możliwym rozwiązaniu z uwagi na wątpliwość interpretacyjną w ww. zakresie, jakie wywołuje zapis omawiany. Nie mniej jednak utrzymanie się tej interpretacji skutkowałoby powstaniem daleko idącego różnicowania uprawnień podmiotów – w naszej ocenie nie znajdującej uzasadnienia w racjonalności ustawodawcy.

Stanowisko Ministerstwa Zdrowia.

W odpowiedzi na postawione przez nas pytanie dotyczące tego, który z podmiotów uprawnionym jest do digitalizowania dokumentacji medycznej otrzymaliśmy jednoznaczną odpowiedź, która przemawia za racjonalnym Wariantem A.

Procedura digitalizacji dokumentacji medycznej.