Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Dane osobowe wolontariuszy

Dane osobowe wolontariuszy

Dane osobowe wolontariuszy. Czy wolontariusz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych? Co jeżeli odmówi? Czy rzeczywiście podanie danych przez wolontariusza jest dobrowolny? Zainteresowany inicjatywą https://wspierajseniora.pl/ odwiedziłem stronę internetową projektu. Niestety link, który powinien prowadzić do polityki prywatności w zakładce „Dla seniora” okazał się być pusty. Kliknięcie w niego nie skutkowało żadnym przekierowaniem. Oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie szukał zaraz informacji o przetwarzaniu danych osobowych (to już jest choroba?). W sekcji „Dla wolontariusza” natrafiłem na formularz rejestracyjny a pod nim klauzulę informacyjną oraz … oświadczenia o następującej treści,

cyt.: „(…)Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z udziałem w wolontariacie i oświadczam, że zapoznałam/łem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych w ramach wolontariatu.(…)”.

Podstawa i prawa określone w treści klauzuli.

Z treści klauzuli informacyjnej dowiaduję się, iż

cyt.: „(…)Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez Panią/Pana w celu udziału w wolontariacie.(…)”,

cyt.: „(…)Podstawy prawne przetwarzania danych w celach określonych powyżej: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(…)”.

cyt.: „(…)Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych, prawo do cofnięcia zgody, prawo do ograniczenia przetwarzania, do usunięcia danych a także żądania ich sprostowania. Jest to możliwe drogą mailową, na adres: (…)”.

Wnioski Mariusz Stasiak vel Stasek.

Zapisanie się do Wolontariatu jest oczywiście jak najbardziej czynnością dobrowolną, jednak to nie jest przetwarzanie danych osobowych … więc co nim jest? A no, aby być tym wolontariuszem to korzystający możliwe, że potrzebuje naszych danych, a czemu może potrzebować?

Jeżeli wolontariat polega na rozdawaniu ulotek po ulicy to niekoniecznie będzie mi potrzebne imię i nazwisko wolontariusza, jednak jak przyjrzymy się dokładnie zapisom Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie to co zobaczymy, że zgodnie z art. 43 Ustawy

cyt.” Wolontariusz powinien posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń, jeżeli obowiązek posiadania takich kwalifikacji i spełniania stosownych wymagań wynika z odrębnych przepisów(…)”

Czyli, wiemy, że jeżeli jest to wymagane do świadczenia usługi wolontariatu to możemy żądać kwalifikacji np. jeżeli wolontariat polegać miałby na przewożeniu osób, to Wolontariusz musi posiadać chociażby prawo jazdy

Zgodnie z art. 44 Ustawy

cyt.”(…) Porozumienie o wykonywaniu świadczeń przez wolontariusza

 1. Świadczenia wolontariuszy są wykonywane w zakresie, w sposób i w czasie określonych w porozumieniu z korzystającym. Porozumienie powinno zawierać postanowienie o możliwości jego rozwiązania.
 2.  Na żądanie wolontariusza korzystający jest obowiązany potwierdzić na piśmie treść porozumienia, o którym mowa w ust. 1, a także wydać pisemne zaświadczenie o wykonaniu świadczeń przez wolontariusza, w tym o zakresie wykonywanych świadczeń.
 3. Na prośbę wolontariusza korzystający może przedłożyć pisemną opinię o wykonaniu świadczeń przez wolontariusza.
 4. Jeżeli świadczenie wolontariusza wykonywane jest przez okres dłuższy niż 30 dni, porozumienie powinno być sporządzone na piśmie.
 5. Do porozumień zawieranych między korzystającym a wolontariuszem w zakresie nieuregulowanym niniejszą ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.(…)”

Zgodnie z art. 45 Ustawy

cyt.”(…)Obowiązki korzystającego ze świadczeń wolontariusza

 1. Korzystający ma obowiązek:

1) informować wolontariusza o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami;

2) zapewnić wolontariuszowi, na dotyczących pracowników zasadach określonych w odrębnych przepisach, bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania przez niego świadczeń, w tym – w zależności od rodzaju świadczeń i zagrożeń związanych z ich wykonywaniem – odpowiednie środki ochrony indywidualnej;

3) pokrywać, na dotyczących pracowników zasadach określonych w odrębnych przepisach, koszty podróży służbowych i diet.

 1. Korzystający może pokrywać, na dotyczących pracowników zasadach określonych w odrębnych przepisach, także inne niezbędne koszty ponoszone przez wolontariusza, związane z wykonywaniem świadczeń na rzecz korzystającego.
 2. Korzystający może pokrywać koszty szkoleń wolontariuszy w zakresie wykonywanych przez nich świadczeń określonych w porozumieniu, o którym mowa w art. 44 porozumienie o wykonywaniu świadczeń przez wolontariusza ust. 1.
 3. Wolontariusz może, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zwolnić korzystającego w całości lub w części z obowiązków wymienionych w ust. 1 pkt 3.(…)”.

Zgodnie z art. 46 Ustawy

cyt.”(…)Uprawnienia wolontariusza

 1. Wolontariuszowi mogą przysługiwać świadczenia zdrowotne na zasadach przewidzianych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 2. Wolontariuszowi przysługuje zaopatrzenie z tytułu wypadku przy wykonywaniu świadczeń, o których mowa w art. 42 podmioty, na rzecz których rzecz wolontariusze mogą wykonywać świadczenia, na podstawie odrębnych przepisów, z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. Wolontariuszowi, który wykonuje świadczenia przez okres nie dłuższy niż 30 dni, korzystający zobowiązany jest zapewnić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 4. Jeżeli porozumienie zawarte między korzystającym a wolontariuszem dotyczy delegowania wolontariusza do wykonywania świadczeń na terytorium innego państwa, na obszarze którego trwa konflikt zbrojny, wystąpiła klęska żywiołowa lub katastrofa naturalna, korzystający jest obowiązany zapewnić wolontariuszowi ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenie kosztów leczenia podczas pobytu za granicą, jeżeli kosztów tych nie pokrywa się z innego tytułu, w szczególności na podstawie przepisów o koordynacji, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.). Przepisu ust. 2 i 3 nie stosuje się.
 5. Jeżeli delegowanie wolontariusza do wykonywania świadczeń na terytorium innego państwa ma miejsce w warunkach innych niż wskazane w ust. 4, korzystający może zapewnić wolontariuszowi ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenie kosztów leczenia podczas pobytu za granicą, jeżeli kosztów tych nie pokrywa się z innego tytułu, w szczególności na podstawie przepisów o koordynacji, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Przepisu ust. 2 nie stosuje się.
 6. Korzystający może zapewnić wolontariuszowi ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie wykonywanych świadczeń.(…)”.

Podsumowanie.

Lektura uzupełniająca.

[Link aktywny 06-11-2020] Ubezpieczenie zdrowotne wolontariusza.