Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Oświadczenie pracownika o kwarantannie

Oświadczenie pracownika o kwarantannie lub izolacji domowej.

Oświadczenie pracownika o kwarantannie lub izolacji domowej składane plątnikowi składek. Jak informuje ZUS na swoich stronach w komunikacie z 22 października 2020r., został zobowiązany do udostępniania stosownych informacji o odbytej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych płatnikom składek.

Co jest podstawą wypłaty.

Podstawą wypłaty osobie poddanej kwarantannie albo izolacji w warunkach domowych, o której mowa w § 3a ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, czyli osobie, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, która to osoba od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, jest poddana obowiązkowej izolacji w warunkach domowych, chyba że osoba ta została skierowana do izolatorium lub poddana hospitalizacji, za okres nieobecności w pracy z powodu obowiązku odbycia kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych, wynagrodzenia, o którym mowa w art. 92 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), lub świadczenia pieniężnego z tytułu choroby określonego w odrębnych przepisach, jest informacja w systemie, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 1, o objęciu tej osoby kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

ZUS udostępnia informacje z systemu.

Czy jest jednak możliwe, że informacji ZUS nie udostępni.

W przypadku nieprzekazania płatnikowi składek informacji zawartej w systemie o objęciu osoby kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych przez ZUS osoba, taka w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych, składa pracodawcy albo podmiotowi obowiązanemu do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby, określonego w odrębnych przepisach, pisemne oświadczenie potwierdzające odbycie obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych. Oświadczenie to można złożyć również za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.

Oświadczenie pracownika o kwarantannie lub izolacji.

Oświadczenie, osoby względem której ZUS nie przekazał informacji z systemu o objęciu jej kwarantanną albo izolacją w warunkach domowych tj. nie zamieścił go na profilu informacyjnym płatnika składek, złożone w terminie 3 dni od dnia zakończenia kwarantanny lub izolacji domowej przez zainteresowanego powinno zawierać:

  1.  dane dotyczace osoby prezbywającej na kwarantannie, w izolacji domowej
    • imię i nazwisko,
    •  numer PESEL, jeżeli go posiada,
    •  serię i numer paszportu, jeżeli był okazywany funkcjonariuszowi Straży Granicznej w ramach kontroli, w przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2;
  2. dzień rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych i dzień jej zakończenia;
  3.  podpis osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę albo izolację w warunkach domowych.

Potwierdzenie oświadczenia przez Inspekcję Sanitarną.

Samo złożenie oświadczenia, nie kończy procesu postępowania w sprawie. Obowiązkiem bowiem pracodawcy albo zobowiązanego do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby, określonego w odrębnych przepisach jest wystąpienie występuje do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu.

Podstawy prawne.

Wybrane materiały dla firm.