Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy

Rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy

Rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy – tekst jednolity. W Dzienniku Ustaw z br. pod poz. 1862, opublikowane zostało Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie świadectwa pracy (Dz.U. z 2020r., poz. 1862)

Uwaga redakcyjna.

Nowe świadectwo pracy bez imion rodziców.

Zgodnie z treścią § 2. ust. 1. rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy (Dz. U. poz. 1197) w przypadku świadectw pracy sporządzonych w okresie od dnia 4 maja 2019 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zawierających informację o imionach rodziców pracownika, można złożyć wniosek do pracodawcy o wydanie nowego świadectwa pracy według dotychczasowego pomocniczego wzoru świadectwa pracy, z pominięciem informacji o imionach rodziców pracownika

Wniosek może złożyć: pracownik albo osoba upoważniona przez pracownika, albo małżonek lub inna osoba uprawniona do ubiegania się o rentę rodzinną w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a w razie braku takich osób, inna osoba będąca spadkobiercą pracownika – w razie śmierci pracownika. Wniosek składa się w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie 30 dni od dnia wejścia wżycie niniejszego rozporządzenia. Nowe świadectwo pracy wydaje się w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli z przyczyn obiektywnych wydanie nowego świadectwa pracy nie jest możliwe, w terminie 7 dni od dnia upływu tego terminu nowe świadectwo pracy przesyła się pracownikowi albo osobie uprawnionej, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018r. poz. 2188 oraz z 2019r. poz. 1051) albo doręcza się je winny sposób. Najpóźniej w dniu wydania nowego świadectwa pracy usuwa się z akt osobowych pracownika i niszczy poprzednio wydane świadectwo pracy.

Źródło: Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie świadectwa pracy (Dz.U. z 2020r., poz. 1862)

Źródło: Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy (Dz.U. z 2020r., poz. 1709)

Źródło: Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy. (Dz.U. z 2020r., poz 1197)