Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Standard organizacyjny teleporady POZ

Standard organizacyjny teleporady w POZ.

Standard organizacyjny teleporady w POZ zasady udzielania teleporad, jakie należy wdrożyć do 30 października 2020r. w POZ. Wytyczne dotyczące teleporad w ramach POZ określone zostały treścią Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2020r., w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej [dalej Rozporządzenie teleporady] (Dz.U. 2020r., poz 1395). Rozporządzenie teleporady wydane zostało na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

W telegraficznym skrócie:

Kogo dotyczą przepisy:

Standard organizacyjny teleporady POZ, dotyczy świadczeniodawcy POZ, czyli co do zasady takiego który zawarł umowę o udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia, zatrudniającego lekarzy, pielęgniarki lub położne, którzy udzielają świadczeń u świadczeniodawcy POZ.

Do kiedy należy się przygotować:

Świadczeniodawcy POZ mają 60 dni na przygotowanie się do stosowania nowych przepisów, licząc od dnia wejścia ich w życie czyli, od 29 sierpnia 2020r. Innymi słowy jednostki muszą zagwarantować przestrzeganie standardów teleporty w poz do dnia 30 października 2020r.

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Obowiązek poinformowania:

Świadczeniodawcy POZ mają obowiązek opracowania i udostępnienie w miejscu wykonywania świadczeń oraz na swojej stronie internetowej informacji, jak również a na żądanie pacjenta, które może złożyć także telefonicznie, o zasadach i warunkach udzielania teleporad z uwzględnieniem prawa pacjenta do zgłoszenia w trakcie teleporady woli osobistego kontaktu z właściwym personelem medycznym.

Jakie dane powinny ponadto zawierac informacja:

Opracowana informacja powinna opisywać:

  1. systemy teleinformatyczne lub systemy łączności, przy użyciu których świadczeniodawca POZ udziela teleporad,
  2. sposób ustalenia terminu teleporady,
  3. sposób nawiązania kontaktu między świadczeniodawcą POZ a pacjentem w celu udzielenia teleporady oraz sposób jej udzielenia,
  4. sposób postępowania w sytuacji, gdy brak kontaktu z pacjentem w ustalonym terminie teleporady skutkuje jej anulowaniem, przy czym świadczeniodawca POZ jest obowiązany do podjęcia co najmniej trzykrotnej próby kontaktu z pacjentem, w odstępie nie krótszym niż 5 minut, w celu udzielenia teleporady,
  5. możliwość skorzystania ze świadczenia opieki zdrowotnej udzielonego w bezpośrednim kontakcie z pacjentem, w przypadku gdy niezbędne z uwagi na stan zdrowia pacjenta świadczenie zdrowotne nie jest możliwe do zreali-zowania w formie teleporady – okoliczność ta powinna być ustalana w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym,

Opracowana instrukcja dla pacjentów powinna opisywać sposób realizacji:

  1. e-recepty, e-skierowania, e-zlecenia na wyroby medyczne,
  2. zlecenia badań dodatkowych, w szczególności laboratoryjnych lub obrazowych,
  3. możliwości założenia przez pacjenta Internetowego Konta Pacjenta;

Informacje wysyłane do NFZ:

Świadczeniodawca POZ ma także obowiązek przekazania do NFZ informacji o numerze telefonu, pod którym są udzielane teleporady, w przypadku teleporad udzielanych telefonicznie.

Ustalenie i weryfikacja tożsamości:

Potwierdzenie tożsamości przez osobę udzielającą teleporady w POZ zostało podkreślone w Rozporządzeniu, gdzie ustawodawca określa tryb jego dokonywania.

Kontakt z pacjentem:

Obowiązkiem osoby udzielającej teleporady jest dokonanie adnotacji w dokumentacji medycznej o realizacji świadczenia zdrowotnego w tej właśnie formie.

Zagwarantowanie poufności i bezpieczeństwa danych w tym szyfrowanie:

Teleporada POZ powinna zostać udzielona w warunkach gwarantujących poufność, w tym zapewniających brak dostępu osób nieuprawnionych do informacji przekazywanych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności w związku z jej udzielaniem. Świadczeniodawca POZ ma także obowiązek zapewnienia takich warunków organizacyjno technicznych, aby transmisja dokumentów elektronicznych w postaci graficznej i tekstowej, odbywała się z poszanowaniem zasady integralności oraz ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem, przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utraceniem, zmodyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem.

Weryfikacja i informacja o wystarczalności teleporady w danym przypadku:

Pacjent musi zostać poinformowany, musi wiedzieć o tym, czy udzielenie świadczenia ww formie teleporady jest wystarczające w danym konkretnym przypadku.

Przygotuj się z nami do stosowania standardów.