Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Standardy organizacyjne opieki zdrowotnej

Standardy organizacyjne opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2

Standardy organizacyjne opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2 określone zostały w treści Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 października 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020r., poz. 1749). Rozporządzenie weszło w życie 09 października 2020r. Rozporządzenie wydane zostało na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 295, 567 i 1493)

Przygotowanie się PWDL do stosowania standardu.

Standardy organizacyjne opieki zdrowotnej nad pacjentami podejrzanymi o zakażenie lub zakażonymi COVID-19 to nie tylko suche procedury, które należy stosować, ale to także realne działania organizacyjne, jakie muszą podjąć podmioty medyczne. Przygotowanie personelu od strony technicznej jest tutaj także istotnym elementem, dla poprawnej realizacji zapisów prawa.

Cel wprowadzenia standardu.

Standard organizacyjny opieki zdrowotnej w podmiotach wykonujących działalność leczniczą udzielających świadczeń zdrowotnych pacjentom podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2, określa poszczególne elementy organizacji opieki mającej na celu zapewnienie dobrego stanu zdrowia pacjenta oraz przeciwdziałanie szerzeniu się zachorowań na chorobę wywołaną zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19).

Zakres zadań objętych standardem.

Standard organizacyjny obejmuje zadania podejmowane w związku ze:

 1. skierowaniem pacjenta do izolacji lub izolacji w warunkach domowych;
 2. skierowaniem pacjenta do leczenia w szpitalu;
 3. zlecaniem badań diagnostycznych w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Podmiotowy zakres stosowania standardu i cele działań.

Lekarz, w tym:

 1. lekarz, który udziela świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, w ramach sprawowania opieki nad pacjentem,
 2. lekarz udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w podmiocie wykonującym działalność leczniczą w zakresie świadczenia szpitalne, któremu wojewoda lub minister właściwy do spraw zdrowia, działając odpowiednio na podstawie art. 10 ust. 2 pkt 1 lit. b, art. 11 ust. 1 albo art. 11 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.), wydał polecenie dotyczące zapewnienia łóżka lub łóżek dla pacjentów podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (szpital I poziomu).

– kierując się aktualną wiedzą medyczną, podejmuje działania mające na celu zapobieganie szerzeniu się zachorowań na chorobę wywołaną zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19), w tym udziela pacjentowi świadczeń opieki zdrowotnej.

Pacjent podejrzany o zakażenie wirusem SARS-CoV-2

Ocena stanu zdrowia pacjenta.

W ramach realizacji działań, lekarz dokonuje oceny stanu zdrowia pacjenta:

 • przez przeprowadzenie wywiadu i badania fizykalnego lub
 • w formie teleporady, z wyłączeniem dzieci do ukończenia 2. roku życia, których stan zdrowia jest oceniany w sposób, o którym mowa w lit. a;

Zlecenie na wykonanie badań diagnostycznych.

W sytuacjach uzasadnionych stanem zdrowia pacjenta ustalonym po przeprowadzeniu oceny stanu zdrowia pacjenta w sposób wyżej opisany, lekarz:

 • zleca wykonanie badań diagnostycznych, w tym testu molekularnego RT-PCR w kierunku wirusa SARS-CoV-2, zgodnie ze standardem organizacyjnym określonym w części IV lub
 • po uzyskaniu dodatniego wyniku testu, o którym mowa wyżek, kieruje pacjenta do:
  – odbycia izolacji albo izolacji w warunkach domowych albo
  – szpitala, o którym mowa w części III ust. 4 pkt 1 albo 2 – w przypadku konieczności leczenia szpitalnego.

Aby zlecić badanie muszą wystąpić wskazania.

Zlecenie badań diagnostycznych w kierunku wirusa SARS-CoV-2, w tym testu molekularnego RT-PCR, wymaga stwierdzenia przez kierującego lekarza, przy uwzględnieniu aktualnej wiedzy medycznej, wskazań do wykonania takich badań.

PWDL informuje o wynikach pacjenta.

Podmiot wykonujący działalność leczniczą, w którym świadczeń zdrowotnych udziela lekarz, informuje pacjenta o wyniku testu. Informację, przekazuje się za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon.

Pacjent samodzielnie się przemieszczający.

W przypadku pacjenta, który jest w stanie samodzielnie przemieszczać się, lekarz przekazuje pacjentowi informację o punktach pobrań, w których można wykonać zlecone badanie i informację o konieczności nieprzemieszczania się środkami publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2475 i 2493 oraz z 2020 r. poz. 400, 462, 875 i 1378).

Punkty Pobrań (województwo śląskie 13.10.2020r.) Jak informuje NFZ OŚ w swoim komunikacie lekarz podstawowej opieki ma możliwość zleca testu za pośrednictwem aplikacji gabinet.gov.pl oraz zobowiązany jest do przekazania pacjentowi informacji o mobilnych punktach pobrań tzw. drive thru, w których można wykonać badanie (lekarz informuje pacjenta o konieczności unikania transportu publicznego). Przed udaniem się do punktu pobrań pacjent powinien ustalić z punktem pobrań dzień i godzinę pobrania wymazu.

Pacjent skierowany do izolacji w warunkach domowych.

W sytuacji skierowania pacjenta do odbycia izolacji w warunkach domowych, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej udziela pacjentowi, nie wcześniej niż w ósmej dobie odbywania tej izolacji, porady albo teleporady, podczas której dokonuje oceny stanu zdrowia pacjenta. W razie konieczności przedłużenia okresu trwania izolacji w warunkach domowych pacjenta, u którego wystąpiły objawy, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej informuje pacjenta o przewidywanej dacie zakończenia okresu tej izolacji oraz o konieczności odbycia kolejnej porady albo teleporady w ostatnim dniu jej trwania. Podczas porady albo teleporady, o której mowa w zdaniu drugim, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej podejmuje decyzję o ewentualnym dalszym przedłużeniu okresu izolacji w warunkach domowych. Zakończenie izolacji w warunkach domowych następuje po udzieleniu przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w ostatnim dniu przedłużonego okresu tej izolacji, porady albo teleporady, podczas której lekarz ten nie podejmie decyzji o dalszym przedłużeniu okresu jej trwania.

Pacjent nie jest w stanie samodzielnie się przemieszczać.

W przypadku pacjenta, który nie jest w stanie samodzielnie przemieszczać się lub którego stan zdrowia to uzasadnia, lekarz:

 • w sytuacji zlecenia wykonania testu w kierunku wirusa SARS-CoV-2 zleca pobranie materiału do wykonania testu przez zespół karetki wyrazowej;
 • po stwierdzeniu konieczności leczenia szpitalnego zleca transport, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, pacjenta do szpitala.

Pacjent zakażony wirusem SARS-CoV-2

Izolacja albo leczenie szpitalne.

Lekarz, sprawujący opiekę nad pacjentem zakażonym wirusem SARS-CoV-2 kieruje tego pacjenta do:

 • odbycia izolacji albo izolacji w warunkach domowych;
 • leczenia szpitalnego do szpitala, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, a w przypadku pacjenta zakażonego wirusem SARS-CoV-2 wymagającego leczenia specjalistycznego w warunkach szpitalnych schorzeń innych niż COVID-19 – do szpitala, o którym mowa w ust. 4 pkt 2.

Pacjent nie jest w stanie samodzielnie się przemieszczać.

W przypadku pacjenta, który nie jest w stanie samodzielnie przemieszczać się lub którego stan zdrowia to uzasadnia, lekarz w ramach czynności, zleca jego transport, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, odpowiednio do miejsca izolacji albo izolacji w warunkach domowych albo szpitala.

Przed przyjęciem do szpitala.

Przed przyjęciem do leczenia szpitalnego w szpitalu, pacjent jest poddawany w tym szpitalu ocenie stanu zdrowia w miejscu wydzielonym od miejsca przeznaczonego do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom niezakażonym wirusem SARS-CoV-2.

Standard działania dla szpitala.

Podmiot wykonujący działalność leczniczą w zakresie świadczenia szpitalne, któremu wojewoda lub minister właściwy do spraw zdrowia, działając odpowiednio na podstawie art. 10 ust. 2 pkt 1 lit. b, art. 11 ust. 1 albo art. 11 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wydał polecenie dotyczące zapewnienia:

 • udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w określonych zakresach pacjentom podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2 (szpital II poziomu) – jest obowiązany do leczenia pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2, którzy wymagają leczenia w warunkach szpitalnych;
 • łóżka lub łóżek dla pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2 (szpital III poziomu) – jest obowiązany do leczenia schorzeń innych niż COVID-19, które wymagają leczenia w warunkach szpitalnych.

Ze szpitala na izolację lub do lekarza.

Pacjent, u którego w ocenie lekarza udzielającego świadczeń zdrowotnych w szpitalu (II poziomu) nie występują przyczyny poddania tego pacjenta hospitalizacji w tym szpitalu, jest:

 • kierowany do odbycia izolacji albo izolacji w warunkach domowych albo
 • informowany o konieczności zgłoszenia się do lekarza,

Wypis ze szpitala nie oznacza końca leczenia.

Pacjent, u którego ustąpią przyczyny hospitalizacji w szpitalu, jest wypisywany do miejsca zamieszkania albo miejsca pobytu albo kierowany do izolacji albo izolacji w warunkach domowych albo do leczenia szpitalnego.

Przygotuj się z nami do stosowania standardu teleporad.

Wybierz interesujący tematycznie dział Sklepu RODO

IT w medycynie

Wsparcie IT dla podmiotów medycznych

Wsparcie IT

Sklep

Szkolenia

Warsztaty szkoleniowe prowadzone przez PTR

Szkolenia

Zapoznaj się z ofertą szkoleniową naszego portalu.
Sklep

Niszczarki

Niszczarki do dokumentów wybrane modele

Niszczarki

Zapoznaj się z ofertą niszczarek do dokumentów dla firm.
Sklep