Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Ocena ryzyka zawodowego COVID-19

Ocena ryzyka zawodowego COVID-19

Ocena ryzyka zawodowego COVID-19 powstałego w związku z nowymi zagrożeniami, jakie niesie za sobą szerzenie się SARS-CoV-2 to obowiązek pracodawcy, który jest zobligowany do tego, aby oceniać i dokumentować także to ryzyko zawodowe, występujące przy określonych pracach, oraz stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko.

Kodeks pracy.

Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności pracodawca jest obowiązany:

 • organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy;
 • zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń;
 • reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowywać środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy;
 • zapewnić rozwój spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizację pracy, warunki pracy, stosunki społeczne oraz wpływ czynników środowiska pracy;
 • uwzględniać ochronę zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących dziecko piersią oraz pracowników niepełnosprawnych w ramach podejmowanych działań profilaktycznych;
 • zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy;
 • zapewniać wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy.

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

Ocena ryzyka zawodowego - jako obowiązek pracodawcy.

Ocena ryzyka zawodowego COVID-19 to obowiązek pracodawcy, który jest zobligowany do tego, aby oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe, występujące przy określonych pracach, oraz stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko. W szczególności pracodawca jest obowiązany:

 1. zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych dla zdrowia i uciążliwości – z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych pracowników;
 2. zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, urządzeń, materiałów i substancji niepowodujących takich zagrożeń.

Środki ochrony adekwatne do zagrożeń.

Jeżeli ze względu na rodzaj procesu pracy likwidacja zagrożeń nie jest możliwa, należy stosować odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne, w tym odpowiednie środki ochrony zbiorowej, ograniczające wpływ tych zagrożeń na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników.

W sytuacji gdy ograniczenie zagrożeń w wyniku zastosowania rozwiązań organizacyjnych i technicznych nie jest wystarczające, pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom środki ochrony indywidualnej, odpowiednie do rodzaju i poziomu zagrożeń.

Prawidłowa informacja o zagrożeniach i środkach ochrony.

Pracodawca powinien zapewnić pracownikom informacje o istniejących zagrożeniach, przed którymi chronić ich będą środki ochrony indywidualnej oraz informacje o tych środkach i zasadach ich stosowania.

Systematyczne kontrole.

Pracodawca jest obowiązany zapewnić systematyczne kontrole stanu bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczególnym uwzględnieniem organizacji procesów pracy, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych oraz ustalić sposoby rejestracji nieprawidłowości i metody ich usuwania.

Bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia.

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników, osoba kierująca pracownikami jest obowiązana do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia.

Ocena ryzyka.

Pozyskiwanie informacji niezbędnych dla przeprowadzenia oceny ryzylka.

 • Pozyskujemy informacje nt. tego, jakie są stanowiska pracy w zakładzie pracy.
 • Określamy profil pracujących pracowników zwracając uwagę na to czy są to np. młodociani, osoby niepełnosprawne, kobiety w ciąży, pracownicy niepełnoetatowi, podwykonawcy, pracownicy zatrudnieni poza siedzibą przedsiębiorstwa.
 • Rozpoznajemy jakie na poszczególnych stanowiskach wykorzystywane są narzędzia pracy i materiały.
 • Dokonujemy analizy tego, na jakie zagrożenia wskazują poszczególne instrukcje obsługi sprzętu, z jakiego korzystają pracownicy.
 • Nazywamy to, jakie czynniki niebezpieczne, szkodliwe lub uciążliwe występują.
 • Ustalamy, czy i jakie są są na stanowiskach pracy stosowane środki ochrony zbiorowej i indywidualnej.
 • Pozyskujemy także dane w zakresie tego, jakie były wykonane pomiary i jakie były ich wyniki dot. czynników szkodliwych.
 • Zapoznajemy się z dotychczasową dokumentacją BHP dokumentującą przypadki wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
 • Odnotowujemy, z jakiego rodzaju zagrożeniami już zidentyfikowanymi mamy do czynienia, i jakie mogą one generować skutki.
 • Bezwzględnie ustalamy, jakie są przepisy prawne i normy dotyczące występujących u pracodawcy stanowisk pracy.
 • Działaniem właściwym będzie także pozyskanie bezpośrednio od personelu pracowniczego istotnych dla procesu oceny ryzyka informacji.

Identyfikacja zagrożeń dla poszczególnych stanowisk pracy.

Proces monotonny i wymagający skrupulatnego podejścia do tematu, albowiem wymaga on odnotowania konkretnych rodzajów zagrożeń, z jakimi możemy mieć do czynienia na danym konkretnym stanowisku pracy. 

Szacowanie ryzyka.

Metoda oceny ryzyka wg polskiej normy PN-N-18002 korzysta z dwóch parametrów ryzyka: ciężkości następstw (czyli skutków) występujących na stanowisku pracy zagrożeń oraz prawdopodobieństwa z jakim następstwa te (urazy, choroby) mogą się urzeczywistnić. Szacowanie zarówno ciężkości następstw jak i prawdopodobieństwa ich wystąpienia określa na trzech poziomach: małym, średnim i dużym. Zgodnie z tą metodą następuje (po oszacowaniu parametrów ryzyka) określenie poziomu ryzyka – w skali trójstopniowej, jako małego, średniego i dużego, tj. wg schematu podanego w poniższej tabelce:

Działania eliminujące lub ograniczające ryzyko.

Należy zacząć opracowywanie działań od tych rodzajów zagrożeń, których ryzyko wystąpienia oceniamy na największe.  Zgodnie z zasadą, aby możliwość całkowitego usunięcia zagrożenia miała priorytet, a zastosowanie środków ochrony indywidualnej było ostatecznością. W sytuacji jednak ryzyka niedopuszczalnego planowane działania ograniczające muszą mieć charakter bezzwłoczny. Ryzyko średnie wymaga prowadzenia działań na rzecz jego dalszego zmniejszania. Z kolei ryzyko małe wymaga podejmowania działań zapewniających ich niezmienność.

Rozliczalność wyników dokonanej oceny.

Obowiązkiem pracodawcy jest nie tylko oceniać ryzyko zawodowe, ale także dokumentować fakt dokonanej oceny.

Państwowa Inspekcja Pracy - ocena ryzyka zawodowego.

Realizując, jako pracodawca, zadania z zakresu BHP, należy zachowywać daleko idącą skrupulatność, z tego względu serwis internetowy Państwowej Inspekcji Pracy, zaproponował swoim użytkownikom specjalny dział poświęcony tematyce Oceny Ryzyka Zawodowego. Tematycznie podzielono go na trzy działy:

 1. Informacje wprowadzające.
 2. Ocena ryzyka w pięciu krokach.
 3. Podstawy prawne.
 4. Materiały pomocnicze. Przykłady wybranych metod oceny ryzyka.
 5. Moduł szkoleniowy dla pracodawców.

Przepisy prawa - ocena ryzyka zawodowego.

Źródło: Kodeks Pracy

Wytyczne COVID-19

Aktualizacja Karty Informacyjnej o zagrożeniach.

Procedury bezpieczeństwa COVID-19 dla branż.

Wybierz interesujący tematycznie dział Sklepu RODO

IT w medycynie

Wsparcie IT dla podmiotów medycznych

Wsparcie IT

Sklep

Szkolenia

Warsztaty szkoleniowe prowadzone przez PTR

Szkolenia

Zapoznaj się z ofertą szkoleniową naszego portalu.
Sklep

Niszczarki

Niszczarki do dokumentów wybrane modele

Niszczarki

Zapoznaj się z ofertą niszczarek do dokumentów dla firm.
Sklep

2 komentarze do “Ocena ryzyka zawodowego COVID-19”

 1. Prosto i czytelnie, bardzo pomocny artykuł miałam problemy z nazwaniem zagrożeń teraz już mam szablon i dostosuję sobie do swoich potrzeb. Brawo świetna robota a wytyczne GIS to gotowe praktycznie odpowiedzi. POLECAM

 2. Polecam produkt z linku, zakupiłem i to było to, czytelnie prosto napisane tak, że pracownicy zrozumieją, dokument edytowalny więc spokojnie można swoje fanaberie do niego dorzucać, chociaż nie potrzeba.

Możliwość komentowania została wyłączona.