Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Korzystanie ze świadczeń poza kolejnością

Korzystanie ze świadczeń poza kolejnością.

Korzystanie ze świadczeń poza kolejnością to kolejny temat cyklu „Bez komentarza„. Różnorodne praktyki podmiotów medycznych, sprawiają, iż warto jest zacytować stanowisko UODO, jakie przedstawione zostało w dokumencie pi.: „Sprawozdanie z działalności Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w roku 2019

Wykonywanie kserokopii.

Wykonywanie kserokopii orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub legitymacji osoby niepełnosprawnej przez podmioty lecznicze, w celu umożliwienia skorzystania ze świadczeń poza kolejnością.

„(…)Kwestie dotyczące szczególnych uprawnień do korzystania ze świadczeń poza kolejnością regulują przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych. Zgodnie z art. 47c ust. 1 tej ustawy, świadczeniobiorcy m.in. posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach. Szczególne uprawnienia przysługują na podstawie dokumentu, który do tego uprawnia. Prezes UODO odpowiadając na to pytanie prawne wskazał również, że przytoczony przepis wskazuje jedynie na kategorie podmiotów, którym przysługują określone uprawnienia. Nie daje on natomiast podstawy do przetwarzania danych osobowych tych osób poprzez sporządzanie kopii dokumentów uprawniających do skorzystania z tych szczególnych uprawnień. Oznacza to, że weryfikacja tego, czy dana osoba posiada szczególne uprawnienia, czy też nie, powinna odbywać się wyłącznie na podstawie okazania dokumentu, który te uprawnienia potwierdza(…)”.

Zgodnie z art 47c ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych

cyt.: „(…)Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach mają:

  1. kobiety w ciąży;
  2. świadczeniobiorcy, o których mowa w art. 47 ust. 1a i 1b;
  3. osoby, o których mowa  w art.43 ust. 1;
  4. inwalidzi wojenni i wojskowi;
  5. żołnierze zastępczej służby wojskowej;
  6. cywilne niewidome ofiary działań wojennych;
  7. kombatanci;
  8. działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych;
  9. osoby deportowane do pracy przymusowej;
  10. uprawnieni żołnierze lub pracownicy, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%;
  11. weterani poszkodowani, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%.(…)”.

Wybierz interesujący tematycznie dział Sklepu RODO