Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Czy IOD może być koordynatorem

[responsivevoice_button voice="Polish Female" buttontext="Przeczytaj na głos tekst artykułu."]

Czy IOD może być koordynatorem do spraw dostępności.

Czy IOD może być koordynatorem do spraw dostępności? Problematykę koordynatora poruszałem w pierwszym opracowaniu pt.: „Koordynator do spraw dostępności„. Przypomnijmy tematyce poświęcona została Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.  Ustawa ta określa środki służące zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz obowiązki podmiotów publicznych. Pamiętać jednak należy, iż do dostępności cyfrowej w zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie stosuje się przepisy Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Zadania IOD wg. RODO

Zgodnie z art. 39 ust. 1 lit. RODO

cyt.”(…) Inspektor ochrony danych ma następujące zadania:

a) informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy niniejszego rozporządzenia oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;
b) monitorowanie przestrzegania niniejszego rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
c) udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35;
d) współpraca z organem nadzorczym;
e) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach (…)”.

Zadania Koordynatora wg. Ustawy.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

cyt.: „(…) Do zadań koordynatora do spraw dostępności należy w szczególności:

 1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez podmiot, o którym mowa w ust. 1;
 2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez podmiot, o którym mowa w ust. 1, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6;
 3. monitorowanie działalności podmiotu, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (…)”.

Status Koordynatora.

Analiza sylwetki Koordynatora do spraw dostępności wg Niezbędnika Koordynatora Dostępności przygotowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Koordynator dostępności powinien posiadać wiedzę z zakresu:

 • projektowania uniwersalnego,
 • funkcjonowania osób o różnych cechach w tym osób z niepełnosprawnościami, osób starszych, osób z czasowymi ograniczeniami sprawności fizycznej,
 • dostępności architektonicznej, cyfrowej, informacyjno – komunikacyjnej.

Pożądane cechy koordynatora dostępności to osoba:

 • z niepełnosprawnością lub posiadająca doświadczenie w pracy z osobami z różnymi niepełnosprawnościami,
 • współpracująca z organizacjami pozarządowymi/środowiskiem osób z niepełnosprawnościami,
 • otwarta na nową wiedzę,
 • posiadająca wiedzę o funkcjonowaniu instytucji, za dostępność której odpowiada,
 • charakteryzująca się zaangażowaniem i umiejętnościami międzyludzkimi pozwalającymi na przekonywanie innych do konieczności zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Inne czynniki sukcesu w pracy koordynatora:

 • umiejscowienie w strukturze instytucji zapewniające możliwość realnego wpływu na działanie (stworzenie wewnętrznych procedur i przepisów dających koordynatorowi realny wpływ na instytucję),
 • dostęp do narzędzi i szkoleń podnoszących wiedzę i kwalifikacje,
 • dostęp do wymiany doświadczeń z innymi koordynatorami i praktykami dostępności,
 • członkostwo w istniejących formach dialogu społecznego dla osób z niepełnosprawnościami (np. rada ds. osób niepełnosprawnych).

Autor: Mariusz Stasiak vel Stasek

Sklep RODO

IT w medycynie

Wsparcie IT dla podmiotów medycznych

Wsparcie IT

Sklep

Szkolenia

Warsztaty szkoleniowe prowadzone przez PTR

Szkolenia

Zapoznaj się z ofertą szkoleniową naszego portalu.
Sklep

Niszczarki

Niszczarki do dokumentów wybrane modele

Niszczarki

Zapoznaj się z ofertą niszczarek do dokumentów dla firm.
Sklep