Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Termin publikacji deklaracji dostępności

[responsivevoice_button voice="Polish Female" buttontext="Przeczytaj na głos tekst artykułu."]

Termin publikacji deklaracji dostępności

Termin publikacji deklaracji dostępności oto jest pytanie, które wciąż zadają sobie pracownicy Działów IT. Sporo zamieszania powstało w związku z interpretacjami dat, jakie zawarte zostały w treści Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848). Wyjaśnimy dokładnie jaki jest termin publikacji deklaracji dostępności w postaci cyfrowej. Jakie są terminy dokonywania przeglądów już opublikowanych deklaracji dostępności. Przedstawimy także gotowe wzory deklaracji dostępności do dostosowania.

Przepisy prawa.

Ustawa z dnia 04 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych jest aktem, który określa:

 • wymagania dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych;
 • wymagania dotyczące treści, przeglądu i aktualizacji deklaracji dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz ich publikacji;
 • kompetencje organu właściwego w sprawach monitorowania zapewniania dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz nadzoru nad stosowaniem przepisów ustawy;
 • zasady monitorowania zapewniania dostępności cyfrowej stron internetowych lub aplikacji mobilnych oraz prowadzenia sprawozdawczości w zakresie dostępności cyfrowej;
 • postępowanie w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów.

Zakres podmiotowy.

Warto dla pełnego zrozumienia tematu zapoznać się z treścią cytowanych przepisów, w szczególności z zakresem podmiotowym jej stosowania, oraz licznymi jednak wyłączeniami. Co do zasady jednak ustawę stosuje się do wymienionych w art. 2 podmiotów – posiadających strony internetowe lub aplikacje mobilne, lub zarządzających elementami stron internetowych, lub aplikacji mobilnych zamieszczonymi w środowisku umożliwiającym zapewnienie dostępności cyfrowej treści, zwanych dalej „podmiotami publicznymi”.

Słowniczek pojęć.

Na pierwszy rzut oka, wprowadzenie do aktu prawnego słownika pojęciowego definicji, których zakres znaczeniowy obowiązujący w języku potoczny wydawać się może precyzyjny, może dziwić, ale zapewne racjonalny ustawodawca miał w świadomości fakt, iż galopujący rozwój technologiczny może z czasem wprowadzić istotne zmiany do potocznego pojmowania określonych zwrotów takich jak: „strona internwtowa”, „zrozumiałość”, „nawigacja”, „multimedia”, „kompatybilność”, „funkcjonalność”, „internet”, „elementy strony internetowej”, „aplikacja mobilna”.

Obowiązek wynikający z przepisów.

Zapewnienie dostępności cyfrowej.

Obowiązkiem jest nie tylko zapewnienie przez podmiot publiczny dostępności cyfrowej w określonym przez przepisy prawa zakresie, ale także przeprowadzenie oceny zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej obejmującą. Co istotne wyniki przeprowadzonej oceny zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej dołącza się do deklaracji dostępności.

Obowiązek opublikowania deklaracji dostępności.

Wzór deklaracji dostępności

Deklarację dostępności sporządza się z wykorzystaniem wzoru określonego w załączniku do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającej wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 256 z 12.10.2018, str. 103), zwanej dalej „decyzją wykonawczą 2018/1523”.

Dodatkowe informacje do deklaracji dostępności.

Tworząc deklarację dostępności bezwzględnie należy zapoznać się z elementami jakie powinny zostać w niej zawarte. Pomocnym będą tutaj przepisy art. 10 ww. Ustawy.

Obowiązek opublikowania deklaracji dostępności.

Podmiot publiczny publikuje deklarację dostępności:

 • strony internetowej – na tej stronie internetowej.Podmiot publiczny umieszcza link do opublikowanej deklaracji dostępności w taki sposób, aby użytkownik strony internetowej mógł mieć do niego dostęp podczas nawigacji po stronie internetowej.
 • aplikacji mobilnej – na stronie internetowej wybranej spośród stron internetowych posiadanych przez ten podmiot oraz w tej aplikacji mobilnej. Podmiot publiczny, publikując deklarację dostępności aplikacji mobilnej, umieszcza link do niej w miejscu, z którego pobierana jest aplikacja mobilna.

Przegląd deklaracji dostępności.

Każdy może zażądać dostępności cyfrowej.

Każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej, w tym elementów, o których mowa w art. 3 ust. 2 [co do zasady tych elementów względem których nie stosuje się przepisów ww. Ustawy], oraz elementów niedostępnych cyfrowo na podstawie art. 8 ust. 1, albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, o którym mowa w art. 7. Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeśli nie jest to możliwe podmiot niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni do-stępność cyfrową wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej, jednak nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Sankcje finansowe stają się faktem.

Karze pieniężnej podlega podmiot publiczny, który:

 • w sposób nieuzasadniony i uporczywy nie zapewnia dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej;
 • nie sporządza i nie publikuje deklaracji dostępności albo nie zawiera w deklaracji dostępności elementów wskazanych w art. 10 ust. 3–5;
 • nie zapewnia dostępności cyfrowej strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, o której mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1, oraz elementów i funkcji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 2.

Uporczywe niewywiązywanie się z obowiązku zapewnienia dostępności.

Uporczywym niewywiązywaniem się z zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej jest stwierdzenie braku poprawy dostępności cyfrowej w trzech kolejnych monitorowaniach, o których mowa w art. 12 pkt 2, oraz stwierdzenie rosnącej liczby uzasadnionych skarg, o których mowa w art. 18 ust. 7.

Nie publikowanie deklaracji dostępności.

Kara pieniężna, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jest nakładana na podmiot publiczny w przypadku niesporządzenia i nieopublikowania deklaracji dostępności albo braku wymaganych dla deklaracji dostępności elementów wskazanych w art. 10 ust. 3–5, wykazanego w dwóch kolejnych monitorowaniach, o których mowa w art. 12 pkt 2.

Brak dostępności cyfrowej.

Kara pieniężna, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jest nakładana na podmiot publiczny w przypadku braku zapewnienia dostępności cyfrowej strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, o której mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1, oraz elementów i funkcji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 2, wykazanym w dwóch kolejnych monitorowaniach, o których mowa w art. 12 pkt 2.

Ile to kosztuje - czyli wysokość kar finansowych.

Termin publikacji deklaracji dostępności.

Zgodnie z art. 27 ww. ustawy, weszła ona w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia,czyli 23 maja 2019r. Przepisy jednak wprowadziły wyjątek, albowiem  art. 5–11, art. 12 pkt 2 i 3 oraz art. 13–19, wchodzą w życie w zakresie:

 • stron internetowych podmiotów publicznych nieopublikowanych przed dniem 23 września 2018 r.
  z dniem 23 września 2019 r.;
 • stron internetowych podmiotów publicznych opublikowanych przed dniem 23 września 2018 r.
  z dniem 23 września 2020 r.;
 • aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
  z dniem 23 czerwca 2021 r.

Jeśli strona internetowa została opublikowana już po 23 maja 2019r., czyli po dacie wejścia w życie ww. Ustawy, powinna ona zawierać m.in. deklarację dostępności w momencie jej publikacji.

Warunki techniczne publikacji oraz struktura dokumentu elektronicznego „Deklaracji Dostępności”

Webinar VIDEO oraz wzory deklaracji dostępności.

W związku z niniejszą publikacją przygotowaliśmy dla Państwa webinar w postaci nagrania VIDEO z naszego szkolenia, przeprowadzonego przez Pana Mariusza Stasiak vel Stasek. W ramach warsztatów opowiada on o tym, jak poprawnie prowadzić Biuletyn Informacji Publicznej. Przygotował także dla Państwa szereg praktycznych dokumentów, które będą mogli Państwo wykorzystać w swoim podmiocie m.in. wzór deklaracji dostępności.

Wykaz materiałów dydaktycznych dostarczanych wraz z nagraniem:

 • Nagranie webinaru VIDEO – dostępne do pobrania.
 • Materiały szkoleniowe.
  • Prezentacja ze szkolenia
  • BIP – podstawy prawne – czyli jakie przepisy trezba znać.
  • Struktura BIP – czyli jak prawidłowo zbudować swój BIP
  • Deklaracja dostępności – wzór.
  • Regulamin BIP – komercyjnego
  • Regulamin BIP – Ministerstwo Cyfryzacji
  • Wzór Umowy powierzenia przetwarzania danych z BIP
  • Wytyczne Ministerstwa Cyfryzacji dot. BIP