Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Zasady ustalania czasu trwania izolacji domowej

[responsivevoice_button voice="Polish Female" buttontext="Przeczytaj na głos tekst artykułu."]

Zasady ustalania czasu trwania izolacji domowej

Zasady ustalania czasu trwania izolacji domowej jak raportować przedłużenie izolacji przez lekarza POZ przez gabinet.gov.pl, poniżej przytaczamy wyjaśnienia, jakich udzieliło Centrum e-Zdrowie.

Nowelizacja przepisów

Zmian jest sporo, mają one charakter szczegółowy, z tego względu zachęcamy do zapoznania się z aktami prawnymi źródłowymi. W sposób istotny ułatwi to zrozumienie tematu i zasady ustalania czasu trwania izolacji domowej będą wówczas przejrzyste i łatwiejsze w stosowaniu.

Standardy organizacyjne opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2

Standardy organizacyjne opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2 określone zostały w treści Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 października 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020r., poz. 1749). Rozporządzenie weszło w życie 09 października 2020r. Rozporządzenie wydane zostało na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 295, 567 i 1493)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego

Strategia walki z pandemią COVID-19.

Jesienna strategia walki z koronawirusem.

Jak podaje Serwis Rzeczypospolitej Polskiej

cyt.”(…) Włączenie lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej do systemu testowania oraz utworzenie trzech poziomów zabezpieczenia szpitalnego – to tylko niektóre założenia strategii walki z koronawirusem na jesień (…)”.

Schemat - zwolnienie z izolacji domowej.

Zwolnienie z izolacji domowej tryb postępowania

Kto kierowany jest na izolację domową.

Na izolację domową kierowani są pacjenci niewymagający hospitalizacji, u których zdiagnozowano COVID-19. Pacjent może odbywać izolację w swoim domu. W trakcie takiej izolacji domowej, w 7 dobie, pacjent otrzyma SMS z informacją o tym, że w 8-10 dobie powinna odbyć się teleporada z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, w trakcie której nastąpi ocena stanu zdrowia i zapadnie decyzja o ewentualnym przedłużeniu izolacji powyżej 10 dni, jeśli wystąpiły objawy COVID-19

Kto kierowany jest do izolatorium.

Z kolei do izolatorium kierowani są pacjenci, u których zdiagnozowano COVID-19, niewymagający hospitalizacji – którzy z różnych względów – nie mogą albo nie powinni odbywać izolacji w warunkach domowych. W tym przypadku opiekę nad pacjentem sprawuje personel izolatorium.

Kiedy kończy się izolacja - kończy się automatycznie.

Jeśli u pacjenta nie wystąpiły objawy infekcji, izolacja kończy się automatycznie w 10 dniu od daty wykonania testu, na podstawie którego został skierowany na izolację.

Co jeśli u pacjenta wystąpiły objawy infekcji.

Jeśli u pacjenta wystąpiły objawy infekcji, czas trwania izolacji wynosi minimum 13 dni od daty pojawienia się objawów, przy czym ostatnie 3 dni muszą być bezobjawowe. Jeśli zajdzie konieczność przedłużenia izolacji domowej, lekarz POZ za pośrednictwem aplikacji gabinet.gov.pl przesyła udostępniony formularz z informacjami o pacjencie i terminie przedłużenia.

Zwracamy uwagę na obowiązkowe 3 dni bezobjawowe.

Warunkiem zakończenia izolacji po 13 dniach jest jednak to, aby ostatnie 3 dni były bezobjawowe.  W przypadku przedłużenia izolacji, zasada ta zdaje się być utrzymana, nadal ostatnie 3 dni muszą być bezobjawowe, aby izolacja mogła ulec zakończeniu.

Informacja za pośrednictwem pacjent.gov.pl

Przedstawiany dokument opisujący strategię walki z pandemią COVID-19 wskazuje na obowiązek przekazania za pośrednictwem aplikacji gabinet.gov.pl formularza zawierającego informacje o pacjencie, któremu przedłożona została izolacja. Jak jednak czytamy w treści komunikatu Centrum e-Zdrowie

cyt.: „(…) Trwają pilne prace w zakresie dostosowania funkcjonalności EWP i aplikacji gabinet.gov.pl do ww. rozwiązań. W okresie przejściowym (trwającym orientacyjnie około 4 tygodni) lekarze POZ będą proszeni o uzupełnianie załączonego pliku i przesyłanie go poprzez aplikację gabinet.gov.pl – jeśli zajdzie potrzeba przedłużenia izolacji powyżej 10 dnia  (…)”.

Formularz do pobrania ze strony Centrum e-Zdrowie.

Trwają pilne prace w zakresie dostosowania funkcjonalności EWP i aplikacji gabinet.gov.pl do ww. rozwiązań. W okresie przejściowym (trwającym orientacyjnie około 4 tygodni) lekarze POZ będą proszeni o uzupełnianie załączonego pliku i przesyłanie go poprzez aplikację gabinet.gov.pl – jeśli zajdzie potrzeba przedłużenia izolacji powyżej 10 dnia. Na tej podstawie pracownicy NFZ, którzy otrzymają te informacje, będą dokonywać aktualizacji czasu trwania izolacji danego pacjenta w EWP. Natomiast w rozwiązaniu docelowym, w aplikacji gabinet.gov.pl zbudowana zostanie dedykowana funkcjonalność umożliwiająca bezpośrednie wprowadzenie do EWP informacji o objęciu pacjenta izolacją w warunkach domowych jak i o jej przedłużeniu, a także możliwość dostępu do wyników zleconych testów oraz danych o wszystkich Państwa pacjentach objętych kwarantanną i izolacją. Ponadto już teraz macie Państwo w ww. aplikacji możliwość elektronicznego wypełnienia i przesłania druku ZLK-1.

Czy lekarz osobiście musi wysyłać formularz.

Lekarz POZ nie musi wykonywać ww. czynności technicznej osobiście (wysyłania załączonego pliku, a potem również korzystanie z dedykowanej funkcjonalności w gabinet.gov.pl) – może to zrobić upoważniona przez niego osoba – tzw. asystent medyczny (analogicznie jak w przypadku e-recept i e-skierowań).

Formularz – przedłużenie izolacji.

Film instruktażowy - jak wypełnić oraz przesłać formularz.

Schemat - zwolnienie z obowiązkowej kwarantanny.

Zasady zwalniania z kwarantanny

Kto kieruje na obowiązkową kwarantannę.

Na kwarantannę kieruje Państwowy Inspektor Sanitarny w drodze decyzji (może być również wydana ustnie, a następnie doręczona). Kwarantanna nakładana jest z powodu narażenia na zakażenie COVID-19 na osoby, które miały styczność ze źródłem zakażenia, a u których nie wystąpiły objawy choroby COVID-19.

Obowiązek odbycia kwarantanny dotyczy również osób przekraczających granicę UE (z określonymi wyjątkami), które po powrocie do kraju przekazują swoje dane Straży Granicznej. Kwarantanna nakładana jest w tym przypadku z mocy prawa (na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii)

Jak długo trwa kwarantanna.

Kwarantanna trwa nie dłużej niż 10 dni (nie należy jej mylić z izolacją, na którą kierowane są osoby z dodatnim wynikiem testu) i kończy się automatycznie, chyba że inspektor sanitarny postanowi inaczej (np. o jej skróceniu lub rezygnacji z obowiązku jej odbywania)

Kto sprawuje nadzór nad osobą odbywającą obowiązkową kwarantannę.

W trakcie odbywania kwarantanny nadzór nad umieszczoną w niej osobą pełni policja i państwowa inspekcja sanitarna.

Teleporady POZ - nowe standardy działania dla PWDL.