Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Zasady ustalania czasu trwania izolacji domowej

Zasady ustalania czasu trwania izolacji domowej

Zasady ustalania czasu trwania izolacji domowej jak raportować przedłużenie izolacji przez lekarza POZ przez gabinet.gov.pl, poniżej przytaczamy wyjaśnienia, jakich udzieliło Centrum e-Zdrowie.

Nowelizacja przepisów

Zmian jest sporo, mają one charakter szczegółowy, z tego względu zachęcamy do zapoznania się z aktami prawnymi źródłowymi. W sposób istotny ułatwi to zrozumienie tematu i zasady ustalania czasu trwania izolacji domowej będą wówczas przejrzyste i łatwiejsze w stosowaniu.

Standardy organizacyjne opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2

Standardy organizacyjne opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2 określone zostały w treści Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 października 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020r., poz. 1749). Rozporządzenie weszło w życie 09 października 2020r. Rozporządzenie wydane zostało na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 295, 567 i 1493)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego

Strategia walki z pandemią COVID-19.

Jesienna strategia walki z koronawirusem.

Jak podaje Serwis Rzeczypospolitej Polskiej

cyt.”(…) Włączenie lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej do systemu testowania oraz utworzenie trzech poziomów zabezpieczenia szpitalnego – to tylko niektóre założenia strategii walki z koronawirusem na jesień (…)”.

Schemat - zwolnienie z izolacji domowej.

Zwolnienie z izolacji domowej tryb postępowania

Kto kierowany jest na izolację domową.

Na izolację domową kierowani są pacjenci niewymagający hospitalizacji, u których zdiagnozowano COVID-19. Pacjent może odbywać izolację w swoim domu. W trakcie takiej izolacji domowej, w 7 dobie, pacjent otrzyma SMS z informacją o tym, że w 8-10 dobie powinna odbyć się teleporada z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, w trakcie której nastąpi ocena stanu zdrowia i zapadnie decyzja o ewentualnym przedłużeniu izolacji powyżej 10 dni, jeśli wystąpiły objawy COVID-19

Kto kierowany jest do izolatorium.

Z kolei do izolatorium kierowani są pacjenci, u których zdiagnozowano COVID-19, niewymagający hospitalizacji – którzy z różnych względów – nie mogą albo nie powinni odbywać izolacji w warunkach domowych. W tym przypadku opiekę nad pacjentem sprawuje personel izolatorium.

Kiedy kończy się izolacja - kończy się automatycznie.

Jeśli u pacjenta nie wystąpiły objawy infekcji, izolacja kończy się automatycznie w 10 dniu od daty wykonania testu, na podstawie którego został skierowany na izolację.

Co jeśli u pacjenta wystąpiły objawy infekcji.

Jeśli u pacjenta wystąpiły objawy infekcji, czas trwania izolacji wynosi minimum 13 dni od daty pojawienia się objawów, przy czym ostatnie 3 dni muszą być bezobjawowe. Jeśli zajdzie konieczność przedłużenia izolacji domowej, lekarz POZ za pośrednictwem aplikacji gabinet.gov.pl przesyła udostępniony formularz z informacjami o pacjencie i terminie przedłużenia.

Zwracamy uwagę na obowiązkowe 3 dni bezobjawowe.

Warunkiem zakończenia izolacji po 13 dniach jest jednak to, aby ostatnie 3 dni były bezobjawowe.  W przypadku przedłużenia izolacji, zasada ta zdaje się być utrzymana, nadal ostatnie 3 dni muszą być bezobjawowe, aby izolacja mogła ulec zakończeniu.

Informacja za pośrednictwem pacjent.gov.pl

Przedstawiany dokument opisujący strategię walki z pandemią COVID-19 wskazuje na obowiązek przekazania za pośrednictwem aplikacji gabinet.gov.pl formularza zawierającego informacje o pacjencie, któremu przedłożona została izolacja. Jak jednak czytamy w treści komunikatu Centrum e-Zdrowie

cyt.: “(…) Trwają pilne prace w zakresie dostosowania funkcjonalności EWP i aplikacji gabinet.gov.pl do ww. rozwiązań. W okresie przejściowym (trwającym orientacyjnie około 4 tygodni) lekarze POZ będą proszeni o uzupełnianie załączonego pliku i przesyłanie go poprzez aplikację gabinet.gov.pl – jeśli zajdzie potrzeba przedłużenia izolacji powyżej 10 dnia  (…)”.

Formularz do pobrania ze strony Centrum e-Zdrowie.

Trwają pilne prace w zakresie dostosowania funkcjonalności EWP i aplikacji gabinet.gov.pl do ww. rozwiązań. W okresie przejściowym (trwającym orientacyjnie około 4 tygodni) lekarze POZ będą proszeni o uzupełnianie załączonego pliku i przesyłanie go poprzez aplikację gabinet.gov.pl – jeśli zajdzie potrzeba przedłużenia izolacji powyżej 10 dnia. Na tej podstawie pracownicy NFZ, którzy otrzymają te informacje, będą dokonywać aktualizacji czasu trwania izolacji danego pacjenta w EWP. Natomiast w rozwiązaniu docelowym, w aplikacji gabinet.gov.pl zbudowana zostanie dedykowana funkcjonalność umożliwiająca bezpośrednie wprowadzenie do EWP informacji o objęciu pacjenta izolacją w warunkach domowych jak i o jej przedłużeniu, a także możliwość dostępu do wyników zleconych testów oraz danych o wszystkich Państwa pacjentach objętych kwarantanną i izolacją. Ponadto już teraz macie Państwo w ww. aplikacji możliwość elektronicznego wypełnienia i przesłania druku ZLK-1.

Czy lekarz osobiście musi wysyłać formularz.

Lekarz POZ nie musi wykonywać ww. czynności technicznej osobiście (wysyłania załączonego pliku, a potem również korzystanie z dedykowanej funkcjonalności w gabinet.gov.pl) – może to zrobić upoważniona przez niego osoba – tzw. asystent medyczny (analogicznie jak w przypadku e-recept i e-skierowań).

Formularz – przedłużenie izolacji.

Film instruktażowy - jak wypełnić oraz przesłać formularz.

Schemat - zwolnienie z obowiązkowej kwarantanny.

Zasady zwalniania z kwarantanny

Kto kieruje na obowiązkową kwarantannę.

Na kwarantannę kieruje Państwowy Inspektor Sanitarny w drodze decyzji (może być również wydana ustnie, a następnie doręczona). Kwarantanna nakładana jest z powodu narażenia na zakażenie COVID-19 na osoby, które miały styczność ze źródłem zakażenia, a u których nie wystąpiły objawy choroby COVID-19.

Obowiązek odbycia kwarantanny dotyczy również osób przekraczających granicę UE (z określonymi wyjątkami), które po powrocie do kraju przekazują swoje dane Straży Granicznej. Kwarantanna nakładana jest w tym przypadku z mocy prawa (na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii)

Jak długo trwa kwarantanna.

Kwarantanna trwa nie dłużej niż 10 dni (nie należy jej mylić z izolacją, na którą kierowane są osoby z dodatnim wynikiem testu) i kończy się automatycznie, chyba że inspektor sanitarny postanowi inaczej (np. o jej skróceniu lub rezygnacji z obowiązku jej odbywania)

Kto sprawuje nadzór nad osobą odbywającą obowiązkową kwarantannę.

W trakcie odbywania kwarantanny nadzór nad umieszczoną w niej osobą pełni policja i państwowa inspekcja sanitarna.

Teleporady POZ - nowe standardy działania dla PWDL.