Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Sprawozdawczość według ICF

[responsivevoice_button voice="Polish Female" buttontext="Przeczytaj na głos tekst artykułu."]

Sprawozdawczość według ICF.

Sprawozdawczość według ICF – NFZ w swoim komunikacie przekazał informację, iż

cyt.: „(…) Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że trwają prace związane z dostosowaniem systemu informatycznego w zakresie komunikatu XML polegające na umożliwieniu świadczeniodawcom sprawozdawania wyników oceny funkcjonalnej świadczeniobiorców, którym udzielono świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza(…)”.

Dokumentacja medyczna a ICF.

Zgodnie z § 7 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06 kwietnia 2020r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

cyt.: „(…) W dokumentacji prowadzonej przez fizjoterapeutę przy opisie stanu funkcjonowania uwzględnia się Międzynarodo­wą Klasyfikację Funkcjonowania, Niepełnosprawnościi Zdrowia(…)”.

Ministerstwo Zdrowia w odpowiedzi na nasze wystąpienie.

Wystąpiliśmy z pytaniem do Ministerstwa Zdrowia co do kwestii związanej z obowiązkiem, czy tylko uprawnieniem sprawozdawania wyników oceny funkcjonowania świadczeniobiorców, którym udzielono świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza z wykorzystaniem ICF.

„(…) Zgodnie z art. 189 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.) – świadczeniodawcy, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, są obowiązani do gromadzenia i przekazywania Funduszowi danych, o których mowa w art. 190 ust. 1 (związanych z udzielanymi świadczeniami) i art. 190 ust. 2 (związanych z nabywaniem leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych) (…)”

„(…) Kwestie sprawozdawczości do Narodowego Funduszy Zdrowia w zakresie udzielonych świadczeń reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1207), które nie przewiduje wymogu ani gromadzenia ani przekazywania danych, które charakteryzują udzielone świadczenie przez odwołanie do klasyfikacji ICF (…)”.

Nieuniknione zmiany w zakresie ICF.

Z treści udzielonych merytorycznych wyjaśnień MZ wynika iż,

cyt „(…) Jednocześnie informuję, że obowiązek związany z przekazywaniem danych w powiązaniu z klasyfikacją ICF został przewidziany w projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji oraz sposobu i terminów przekazywania tych danych do Systemu Informacji Medycznej,  wydawanego na podstawie art. 11 ust. 4a ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (…)”.

Kwestia prowadzenia dokumentacji medycznej.

Pozostała więc do rozstrzygnięcia kwestia wpisów w dokumentacji medycznej. Treść cytowanego wyżej przepisu nowego Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dokumentacji medycznej  nie pozostawia złudzeń. W dokumentacji prowadzonej przez fizjoterapeutę przy opisie stanu funkcjonowania uwzględnia się Międzynarodo­wą Klasyfikację Funkcjonowania, Niepełnosprawności Zdrowia.

Jednocześnie Ministerstwo Zdrowia wskazuje na zakres czasowy  od kiedy zaczną obowiązywać nowe przepisy  jak również precyzuje kto jest osobą, jaka udziela świadczeń zobligowaną do dokonania wpisu w dokumentacji medycznej 

cyt.:”(…) Zasady udzielania świadczeń przez fizjoterapeutów określa art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2019 r. poz. 952, z późn. zm.). Osoba, która udziela świadczeń dokonuje wpisu w dokumentacji medycznej, w tym w zakresie stosowania klasyfikacji. Jednocześnie podkreślić należy, że zgodnie z § 72 ust. 1 rozporządzenia podmioty mogą prowadzić dokumentację zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. poz. 2069) do dnia 31 grudnia 2020 r. (…)”.

Słowniki ICF/ICD-10

Dodaj komentarz