Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym w Polsce

Rejestr sprawców na tle seksualnym w Polsce.

Rejestr sprawców na tle seksualnym w Polsce to źródło obowiązkowych informacji dla wybranych grup pracodawców. Co się zmieniło za sprawą nowelizacji przepisów  w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu, sposobu i zakresu uzyskiwania i udostępniania informacji z Rejestru z dostępem ograniczonym oraz sposobu zakładania konta użytkownika (Dz.U. z 2020r., poz 950).

Standardy Ochrony Małoletnich ...

RCPD - obsługa kandydatów w związku z weryfikacją ...

Informacje podstawowe o Rejestrze z ograniczonym dostępem.

Rejestr sprawców na tle seksualnym w Polsce był przedmiotem naszych moich opracowań:

Zakres przetwarzanych danych przez wnioskodawcę.

Opracowania moje odpowiadają na pytania: kto, kiedy,  w jakim celu – zobowiązany został do składania wniosków. Jednak zwróciłem także uwagę na istotną zmianę przepisów, z punktu widzenia danych osobowych. Poruszyłem temat zakresu danych osobowych, jakie należy pozyskiwać w związku z realizacją celu, tj. w związku z pozyskiwaniem danych z rejestru.

Po zmianie przepisów wprowadzonej zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu, sposobu i zakresu uzyskiwania i udostępniania informacji z Rejestru z dostępem ograniczonym oraz sposobu zakładania konta użytkownika przepis § 14 ust. 1 i 2 brzmią następująco cyt.: „(…) Podmioty, októrych mowa w art. 12 pkt 4–7a ustawy, wskazują w pytaniu do systemu numer PESEL osoby wyszukiwanej, a także zadanie lub postępowanie, w związku z którym zachodzi konieczność uzyskania informacji z Rejestru.

2. W przypadku, o którym mowa w ust.1, można wskazać ponadto inne dane personalne osoby wyszukiwanej:

1) pierwsze imię;
2) nazwisko;
3) nazwisko rodowe;
4) imię ojca;
5) imię matki;
6) datę urodzenia. (…)”.

Problem z serwisem w praktyce.

Z informacji jednak pozyskanych od użytkowników serwisu okazuje się, iż nadal wymaga on podania wszystkich danych – pomimo podania numeru pesel osoby, co do której składane jest zapytanie. W praktyce oznacza to, iż daleko wątpliwym stało się to, czy aby pracodawca wnioskujący ma podstawę prawną do tego, aby wnioskować o szerszy zakres danych niż pesel, w sytuacji, kiedy przepis prawa wskazuje, iż nie ma takiej potrzeby. Problematyczne jest tutaj „nazwisko rodowe”, które nie zostało wymienione w katalogu danych w art. 22(1) k.p., które przetwarzać może pracodawca.

Próba interwencji zakończona sukcesem.

W związku z powstałą wątpliwością wystąpiłem do administratora rejestru z prośbą o wyjaśnienie cyt.:

„(…) Nowelizacja Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu, sposobu i zakresu uzyskiwania i udostępniania informacji z Rejestru z dostępem ograniczonym oraz sposobu zakładania konta użytkownika (Dz.U. 2020, poz. 950) wprowadziła zmiany które prowadzą do pytania dotyczącego podstawy dla pozyskiwania danych, o jakich mowa w nowym brzemieniu § 14 ust. 2 Rozporządzenia, w szczególności  „nazwiska rodowego”, które nie jest wymienione w art. 22(1) § 1 k.p. jako obowiązkowe do pozyskania przez pracodawcę.

Dotychczas (przed nowelizacją) z pomocą przychodził przepis  art. 22(1) § 4 kp. dając podstawę przy pozyskiwaniu „nazwiska rodowego”, jako obowiązkowego składnika wniosku – realizacja obowiązku prawnego stanowiła więc podstawę dla przetwarzania. Obecnie po zmianie dane z par. 14 ust. 2 ustawodawca uznał że można, ale nie trzeba podawać, jeśli został nadany numer PESEL. Czy to oznacza, iż w przypadku nadania numeru PESEL pracodawca nie ma podstawy w art. 22(1) § 4 kp. aby pozyskiwać te dane w szczególności „nazwisko rodowe”, którego nie może pozyskać na podstawie art. 22(1) §  1 k.p.?

Czy jeśli wnioskodawca poda we wniosku numer PESEL to nie jest obowiązkowe podawanie danych par 14 ust. 2?
Czyli nie musi ich pracodawca pozyskiwać?
Czy jeśli wnioskodawca nie posiada / nie poda numeru PESEL to musi podać dane par 14 ust. 2?(…)”.

Odpowiedź wiele wyjaśnia.

W odpowiedzi na postawione przeze mnie pytania, wskazujące na realne problemy, otrzymaliśmy następujące wyjaśnienia cyt.:

„(…)W związku ze zgłoszeniem ZGL 2506875 uprzejmie wyjaśniam, że w najbliższym czasie planowane jest wdrożenie poprawek do systemu, wynikające z nowelizacji Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie trybu, sposobu i zakresu uzyskiwania i udostępniania informacji z Rejestru z dostępem ograniczonym oraz sposobu zakładania konta użytkownika (Dz. U z. 2020 r. poz. 950).  Użytkownik systemu Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, będzie miał możliwość zadania zapytania o osobę po wpisaniu:

    • numeru Pesel, lub
    • danych osobowych bez numeru Pesel, lub
    • numeru Pesel i danych osobowych.

W pierwszym etapie  poprawka będzie dotyczyła zapytań masowych, w drugim zaś zapytań indywidualnych(…)”.

Jeśli uznać to za interpretację.

Wzorcowe Standardy Ochrony Małoletnich - dla oświaty

Autor opracowania

mgr Dominik Spałek Inspektor ochrony danych, założyciel portalu www.prostetorodo.pl  Absolwent Wydziału Prawa  i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Członek Zespołu merytorycznego Proste to RODO. Ekspert z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze podmiotów medycznych w zakresie prawa pracy, zbiorowego prawa pracy oraz ochrony danych osobowych. Dominik Spałek, jako praktyk, realizuje zadania jako Inspektor Ochrony Danych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w Częstochowie i nie tylko. Wspiera administratorów danych osobowych w realizacji ich obowiązków w zakresie przede wszystkich ochrony danych medycznych, w tym danych osobowych. Dominik Spałek, jako praktyk od lat przygotowuje dokumentację z zakresu prawa pracy, zbiorowego prawa pracy. Wieloletnie doświadczenie w pracy w centrali związkowej, zaowocowało licznymi publikacjami tematycznymi z zakresu prawa pracy na łamach tygodników prasowych, jak również w formie audycji radiowych. Fakt uczestnictwa w zespołach roboczych, jak i negocjacyjnych, przełożył się na jego udział w tworzeniu zapisów zakładowych / ponadzakładowych układów zbiorowych pracy m.in. dla sektora medycznego oraz pomocy społecznej.