Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Szybszy powrót do pracy lekarzy walczących z COVID-19

Szybszy powrót do pracy lekarzy walczących z COVID-19.

Szybszy powrót do pracy lekarzy walczących z COVID-19. Zgodnie z art. 7d) Ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych cyt.: “(…) Minister właściwy do spraw zdrowia może określić, w drodze rozporządzenia, standardy w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem, mając na względzie potrzebę zapobiegania i zwalczania zakażeń COVID-19 (…)”. Więcej na ten temat pisaliśmy w naszym opracowaniu „Ograniczenie w wykonywaniu świadczeń„.

Praca tylko w jednym miejscu.

Dnia 29 kwietnia 2020r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 775, opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem. Ograniczenie w wykonywaniu świadczeń więc stało się możliwe.

Szybszy powrót do pracy lekarzy walczących z COVID-19.

Zgodnie z nowelizacją ww. Rozporządzenia uznano, iż dzień końcowy objęcia ograniczeniem nie może przypadać wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia zaprzestania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej na stanowisku określonym wykazem stanowisk objętych zakazem. Jednak wyjątkiem jest sytuacja, w której przed upływem 14 dni od dnia zaprzestania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej pracownik medyczny uzyska ujemny wynik badania w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Nowe Rozporządzenie w sprawie dokumentacji medycznej.