Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

NFZ nie zapłaci

NFZ nie zapłaci - takie ma prawo.

NFZ nie zapłaci. Ma takie prawo. Jeśli wstrzymałeś wykonywanie świadczeń medycznych, jeśli zamknąłeś podmiot, w związku z obawą przed zakażeniem COVID-19, uważaj. Możesz tego uniknąć.

Zgodnie z § 2 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2020, poz. 696)  cyt.:

„(…) Na wniosek świadczeniodawcy w okresie, o którym mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568), należność dla danego zakresu świadczeń, o której mowa w § 18 ust. 1 załącznika do rozporządzenia zmienianego w § 1, może być ustalona jako iloczyn odwrotności liczby okresów sprawozdawczych w okresie rozliczeniowym i kwoty zobowiązania dla danego zakresu świadczeń (…)”.

Istotne jest to, co zadecydowało o wstrzymaniu działalności.

Zgodnie z § 2 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2020, poz. 696)  cyt.:

„(…) Przepisu ust. 1 nie stosuje się do należności za świadczenia, których świadczeniodawca zaprzestał udzielać, chyba że zaprzestanie ich udzielania wynika z decyzji organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub wprowadzenia ograniczenia prowadzenia działalności leczniczej w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego albo stanem epidemii. (…)”.

Jeśli więc zaprzestałeś udzielania świadczeń zdrowotnych.

Jeśli więc podjąłeś decyzję o zaprzestaniu udzielania świadczeń zdrowotnych, ale

  • zaprzestanie ich udzielania nie wynika z decyzji organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
  • zaprzestanie ich udzielania nie wynika z wprowadzonych ograniczeń prowadzenia działalności leczniczej w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego albo stanem epidemii

musisz liczyć się z tym, iż NFZ nie zapłaci Ci należności, o jakiej mowa w § 2 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2020, poz. 696).

Wsparcie w rozliczeniach z NFZ.

Chcesz wiedzieć dokładnie co zrobić aby nie stracić funduszy. Skontaktuj się z nami już dziś.

Nowe Rozporządzenie w sprawie dokumentacji medycznej.