Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Kary RODO w Polsce

Statystyki kar RODO w Polsce i w Europie.

Kary RODO w Polsce. Wielu z nas w codziennej pracy stara się wszelkimi sposobami wzbudzać i docierać do świadomości pracowników oraz administratorów danych osobowych. Nie ukrywajmy tego, ale jedną z metod jest uświadamianie poprzez podawanie przykładów kar nałożonych przez właściwe organy. Często konkretna decyzja dotycząca kary RODO w Polsce, czy w Europie, staje się przedmiotem naszej głębszej analizy.

Kary RODO to jedno ale są jeszcze odszkodowania.

Artykuł 82
Prawo do odszkodowania i odpowiedzialność

  1. Każda osoba, która poniosła szkodę majątkową lub niemajątkową w wyniku naruszenia niniejszego rozporządzenia, ma prawo uzyskać od administratora lub podmiotu przetwarzającego odszkodowanie za poniesioną szkodę.
  2. Każdy administrator uczestniczący w przetwarzaniu odpowiada za szkody spowodowane przetwarzaniem naruszającym niniejsze rozporządzenie. Podmiot przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane przetwarzaniem wyłącznie, gdy nie dopełnił obowiązków, które niniejsze rozporządzenie nakłada bezpośrednio na podmioty przetwarzające, lub gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami administratora lub wbrew tym instrukcjom.
  3. Administrator lub podmiot przetwarzający zostają zwolnieni z odpowiedzialności wynikającej z ust. 2, jeżeli udowodnią, że w żaden sposób nie ponoszą winy za zdarzenie, które doprowadziło do powstania szkody.
  4. Jeżeli w tym samym przetwarzaniu uczestniczy więcej niż jeden administrator lub podmiot przetwarzający lub uczestniczy w nim zarówno administrator jak i podmiot przetwarzający i zgodnie z ust. 2 i 3 odpowiadają za szkodę spowodowaną przetwarzaniem, ponoszą oni odpowiedzialność solidarną za całą szkodę, tak by zapewnić osobie, której dane dotyczą, rzeczywiste uzyskanie odszkodowania.
  5. Administrator lub podmiot przetwarzający, który zgodnie z ust. 4 zapłacił odszkodowanie za całą wyrządzoną szkodę, ma prawo żądania od pozostałych administratorów lub podmiotów przetwarzających, którzy uczestniczyli w tym samym przetwarzaniu, zwrotu części odszkodowania odpowiadającej części szkody, za którą ponoszą odpowiedzialność, zgodnie z warunkami określonymi w ust. 2.
  6. Postępowanie sądowe dotyczące odszkodowania jest wszczynane przed sądem właściwym na mocy prawa państwa członkowskiego, o którym mowa w art. 79 ust. 2.

Ciekawe narzędzie do analityki danych w zbiorze Kary RODO

Skontaktowali się z nami twórcy serwisu PrivacyAffairs.com proponując nam współpracę, oraz przedstawiając swoje narzędzie – bezpłatne – do analizowania informacji związanych z decyzjami nakładającymi kary RODO w Europie. Dzięki ich rozwiązaniu w banalnie prosty i szybki sposób możemy wyszukać interesująca nas decyzję, posługując się odpowiednim filtrem. W naszej ocenie analiza tematu Kary RODO w Polsce stanie się teraz o wiele łatwiejsza i szybsza.

Dane pozyskane dzieki GDPR Fines Tracker & Statistics.

Możliwość wyszukiwania decyzji z użyciem filtrów.

Użytkownik ma możliwość, zupełnie bezpłatnie, wyszukania interesującej go decyzji, jak również przeanalizowania jej treści, z uwagi na to, iż prowadzi do niej bezpośredni link. Mamy także możliwość posługiwania się wyszukiwarką poprzez odpowiednie filtrowanie wiadomości po zadanej zmiennej np. kraj, wielkość kary.

Kary RODO w Polsce

Jak działa program RODO Sender

Program do automatycznego szyfrowania załączników email oraz wysyłania hasła odrębnym kanałem za pomocą SMS do odbiorcy wiadomości.