Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Czy małe biuro rachunkowe musi prowadzić rejestr czynności przetwarzania danych

Rejestr Czynności Przetwarzania Danych jest dokumentem, który podlegać może kontroli. Zarówno pod kątem tego, czy administrator prowadzi taki rejestr, w jakiej formie, ale także pod kątem tego, w jaki sposób jest on prowadzony.

Stan faktyczny dotyczy małego biura rachunkowego

Biuro rachunkowe, niewielkie, zatrudniające kilku pracowników, jest podmiotem jaki obsługuje swoich klientów. Czy w związku z tym powinno ono prowadzić rejestr czynności? Zwrócić należy uwagę, iż biuro rachunkowe przetwarza dane swoich klientów, nie są to jego dane.

Podstawy prawne

Rejestr Czynności Przetwarzania Danych - RCPD

Rejestr Wszystkich Kategorii Czynności Przetwarzania Danych - RWKCPD

Zwolnienie z obowiązku prowadzenia obu rejestrów

Konkluzja

W mojej ocenie biuro rachunkowe nie jest zobowiązane do prowadzenia RCPD względem danych, jakie przetwarza, jako podmiot przetwarzający. Zatem będzie biuro zobowiązane do prowadzenia RCPD ale względem danych, co do których jest administratorem. Rejestr Czynności Przetwarzania Danych prowadzi bowiem administrator względem danych, co do których pełni taką rolę. Nie mniej jednak biuro rachunkowe względem danych, jakie przetwarza, jako podmiot przetwarzający, będzie zobowiązane do prowadzenia Rejestru Wszystkich Kategorii Czynności Przetwarzania Danych. Przypomnieć należy, iż dla powstania obowiązku prowadzenia RCPD czy też RWKCPD wystarczy, iż spełniona zostanie którakolwiek, chociażby jedna z przesłanek ich prowadzenia.

UODO

Grupa Robocza Art. 29 przyjęła stanowisko, w którym wskazuje, kiedy przedsiębiorcy zatrudniający mniej niż 250 osób, nie będą zwolnieni z obowiązku prowadzenia rejestru czynności przetwarzania.

Obowiązek ten trzeba realizować, gdy przetwarzanie:

  • może powodować ryzyko naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą,
  • nie ma charakteru sporadycznego,
  • obejmuje szczególne kategorie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1, lub dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych.

Przy czym dla jego powstania wystarczy, że zachodzi którakolwiek z tych sytuacji samodzielnie. Rejestr czynności przetwarzania trzeba jednak prowadzić jedynie dla tych, wskazanych rodzajów przetwarzania. Pełny tekst stanowiska Grupy Roboczej Art. 29.

Autor stanowiska.

Autor: Dominik Spałek
Kontakt: 694 494 240
email: biuro@prostetorodo.pl

Dokumentacja RODO dla biura rachunkowego.  Kompletny zestaw wzorów dokumentów i procedur.

5/5

1499,00 pln

Kompletny Rejestr Czynności Przetwarzania Danych Osobowych dla mikroprzedsiębiorstw

5/5

799,00 pln

Test równowagi dla prawnie uzasadnionego interesu administratora. Procedura pozwalająca wykonać test równowag.

5/5

198,00 pln

Procedura realizacji praw osób, których dane dotyczą z art. 15-20 RODO to narzędzie, które ułatwi Państwu spełnienie obowiązków ADO. 

5/5

149,00 pln