Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Czy należy podawać imię i nazwisko IOD

Czy należy podawać imię i nazwisko IOD - Inspektor Colombo.

Czy należy podawać imię i nazwisko IOD ? Zapewne większości z Państwa znana jest sylwetka sympatycznego porucznika Columbo ze słynnego serialu telewizyjnego. Jednak nie dla wszystkich znane jest imię i nazwisko odtwórcy głównej roli …. Petera Falk. Taka jednak sytuacja jest niedopuszczalna, jeśli chodzi o inspektorów ochrony danych. Każdy zainteresowany musi mieć możliwość zapoznania się z danymi osób, które zostały wyznaczone na IODa. Zatem bezwzględnie należy podać imię i nazwisko IOD, ale nie tylko.

Wciąż wiele pytań o to, czy należy ujawniać dane IOD

Sprawa pomimo, że jest prosta i praktycznie bezdyskusyjna, wciąż potrafi wzbudzać szereg kontrowersji. Ustawodawca wprost nałożył określone i precyzyjne obowiązki zakresie podawania do informacji przez administratorów danych osób wyznaczonych na IODa.

Zgodnie z art.11 Ustawy o ochronie danych osobowych cyt.: „(…) Podmiot, który wyznaczył inspektora, udostępnia dane inspektora, o których mowa w art. 10 ust.1, niezwłocznie po jego wyznaczeniu, na swojej stronie internetowej, a jeżeli nie prowadzi własnej strony internetowej, w sposób ogólnie dostępny w miejscu prowadzenia działalności (…)”.

Zgodnie z art.10 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych cyt.: „(…) Podmiot, który wyznaczył inspektora, zawiadamia Prezesa Urzędu o jego wyznaczeniu w terminie 14 dni od dnia wyznaczenia, wskazując imię, nazwisko oraz adres poczty elektronicznej lub numer telefonu inspektora.(…)”.

Różne są praktyki

Niestety w praktyce zdarza się, iż ADO nie realizują powyższego obowiązku, tj. nie podają danych IOD, ograniczając się do wskazania faktu, iż został on wyznaczony, bądź, jaka jest możliwość kontaktu z nim. Nie zawsze łatwo jest odszukać takie dane, nawet jeśli zostały one umieszczone na stronie www. Nie ma bowiem obowiązku ich zamieszczania w treści tzw. klauzul informacyjnych, za pośrednictwem których realizowany jest obowiązek informacyjny. Należy podać imię i nazwisko IOD na stronie internetowej ADO, bądź jeśli jej nie posiada w miejscu prowadzenia przez niego działalności. Nie ulega jednak wątpliwości, iż dane te muszą zostać podane, jak wymaga tego przepis art. 11 w związku z art. 10 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych.

Dane osoby zastępującej IOD

Zgodnie z art. 11a ust. 3 Ustawy o ochronie danych osobowych cyt.: „(…) Podmiot, który wyznaczył osobę zastępującą inspektora, zawiadamia Prezesa Urzędu o jej wyznaczeniu w trybie określonym w art. 10 oraz udostępnia jej dane zgodnie z art. 11 (…)”.

Czy należy podawać imię i nazwisko IOD.

Foto źródło: www.telemagazyn.pl