Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Nowe dokumenty w postaci EDM

Nowe dokumenty w postaci EDM.

Definicja Elektroniczej Dokumentacji Medycznej.

Zgodnie z art. 2 pkt 6) Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia [dalej USIOZ] „(…) elektroniczna dokumentacja medyczna – [dop. są to] dokumenty wytworzone w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych:

  1. recepty,
  2. określone w przepisach wydanych na podstawie art. 13a,
  3. skierowania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 59aa ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.) (…)”,

co oznacza tyle, iż EDM – elektroniczna dokumentacja medyczna, jest kwalifikowaną forma dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci elektronicznej.

Wykaz dokumentów wydanych na podstawie art.13a USIOZ.

Zgodnie z § 1 Rozporządzenia z dnia 08 maja 2018 r. Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medyczne [dalej Rozporządzenie EDM] wydanym na podstawie art. 13a USIOZ „(…) elektroniczną dokumentację medyczną stanowią:

  1. informacja o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, wynikach przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy przyjęcia do szpitala, udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz ewentualnych zaleceniach – w przypadku odmowy przyjęcia pacjenta do szpitala, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 i 1524). Jest to dokument opisany w § 28 ust. 2 Rozporządzenia RDM cyt.: „(…) w przypadku odmowy przyjęcia do szpitala pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy otrzymuje pisemną informację o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, wynikach przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy przyjęcia do szpitala, udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz ewentualnych zaleceniach (…)”.
  2. informacja dla lekarza kierującego świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej lub leczenia szpitalnego o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach, środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobach medycznych, w tym okresie ich stosowania i sposobie dawkowania oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia2004r., o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.). Jest to dokument opisany w § 9 ust. 5 Rozporządzenia RDM cyt.: „(…) podmiot przeprowadzający badanie lub konsultację przekazuje podmiotowi, który wystawił skierowanie, wyniki tych badań lub konsultacji (…)”.
  3. karta informacyjna z leczenia szpitalnego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zgodnie z § 24 ust 1 Rozporządzenia RDM cyt.; „(…) lekarz wypisujący pacjenta wystawia kartę informacyjną z leczenia szpitalnego na podstawie informacji zawartych w historii choroby, o których mowa w § 16–21, albo w karcie noworodka (…)”.

Nowe Rozporządzenie w sprawie EDM, czyli nowe dokumenty.

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 października 2019r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej, katalog dokumentów, które muszą być prowadzone w postaci elektronicznej dokumentacji medycznej uległ rozszerzeniu.

Nowe dokumenty w postaci EDM, wyniki badań i opisy.

Zgodnie z treścią ww. rozporządzenia dodano dwa rodzaje dokumentów, które wymagać będą ich prowadzenia w postaci EDM.

  1. wyniki badań laboratoryjnych wraz z opisem;
  2. opis badań diagnostycznych, innych niż wskazane w pkt. 1

Kiedy zmiany wjedą w życie.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, czyli 25 kwietnia 2020r. Ale ustawodawca wprowadził wyjątek w odniesieniu do wyników badań laboratoryjnych. W postaci EDM wyniki badań laboratoryjnych wraz z opisem wymagane będą dopiero od 25 kwietnia 2021 r.

Co ze skierowaniami w postaci EDM, przypominamy.

Przypominamy, tak brzmiał przepis art. 56 ust. 2 USIOZ „(…) skierowania mogą być wystawiane w postaci papierowej do dnia 31 grudnia 2020 r. (…)”co oznacza tyle, iż skierowania powinny być prowadzone w formie EDM – elektronicznej dokumentacji medycznej wg. ww. definicji elektronicznej dokumentacji medycznej od 01 stycznia 2021r.

Zgodnie jednak z art. 6 ust. 6) Ustawy z dnia 06 grudnia 2018r., o zmianie niektórych ustaw w związku ze e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej cyt.: „(…) w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2017r. poz.1845 oraz z 2018r. poz. 697, 1515, 1544 i 2219) wprowadza się następujące zmiany: (…) w art. 56 uchyla się ust. 3 (…)”. Oznacza to, iż przepis traktujący o skierowaniach, jako prowadzonych w postaci EDM, uchylony został zgodnie z art. 13 pkt 2) ww. Ustawy, z dniem 01 kwietnia 2019r. Nowe dokumenty w postaci EDM to nieunikniona przyszłość, do której należy się przygotować w sposób odpowiedzialny.

Ruszył nabór na szkolenia Proste to RODO. Nie czekaj zarezerwuj swoje miejsce już dziś, skorzystaj z preferencyjnej ceny. Wykup swój bilet i zadaj pytanie, na które odpowiemy na szkoleniu.

5/5

Sprawdź promocję

Procedura udostępniania dokumentacji medycznej. Kompletny zestaw wzorów dokumentów i ich opis.

5/5

99,00 pln

Lista pytań kontrolnych NIK. Przygotuj się na kontrolę, przeprowadź ją sam, na podstawie wyników raportu NIK.

5/5

69,00 pln

Jak prowadzić ewidencję udostępnionej dokumentacji medycznej. Gotowa procedura.

5/5

29,00 pln

Procedura realizacji praw osób, których dane dotyczą z art. 15-20 RODO to narzędzie, które ułatwi Państwu spełnienie obowiązków ADO. 

5/5

149,00 pln