Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Kwestionariusz osobowy a nazwisko rodowe

Kodeks pracy

Zgodnie z art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy cyt.: „(…) pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących: 

 1. imię (imiona) i nazwisko;
 2. datę urodzenia;
 3. dane kontaktowe wskazane przez taką osobę;
 4. wykształcenie;
 5. kwalifikacje zawodowe;
 6. przebieg dotychczasowego zatrudnienia (…),

co oznacza tyle, iż przepis ten precyzuje nam zakres danych osobowych, jakie pracodawca może żądać os osób ubiegających się o zatrudnienie.

Ustawa o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym

Zgodnie z art. 21 Ustawy z dnia 13 maja 2016r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. 2016 poz. 862 ze zm.) [dalej Ustawa OPZPS] cyt.: „(…) przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi pracodawcy lub inni organizatorzy w zakresie takiej działalności są obowiązani do uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze z dostępem ograniczonym lub w Rejestrze osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze (…)”, co oznacza tyle, iż nawiązanie stosunku pracy, dopuszczenie do innej działalności musi zostać poprzedzone procesem weryfikacji.

Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu, sposobu i zakresu uzyskiwania i udostępniania informacji z Rejestru z dostępem ograniczonym oraz sposobu zakładania konta użytkownika

Zgodnie z § 14 Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie trybu, sposobu i zakresu uzyskiwania i udostępniania informacji z Rejestru z dostępem ograniczonym oraz sposobu zakładania konta użytkownika (Dz.U. z 2017r., poz. 1561 ze zm.) cyt.: „(…) podmioty, o których mowa w art. 12 pkt 4–7 ustawy, wskazują w pytaniu do systemu zadanie lub postępowanie, w związku z którym zachodzi konieczność uzyskania informacji z Rejestru, a także:

 1. numer PESEL, o ile został nadany,
 2. pierwsze imię,
 3. nazwisko,
 4. nazwisko rodowe,
 5. imię ojca,
 6. imię matki,
 7. datę urodzenia

– osoby wyszukiwanej (…),

co oznacza tyle, iż podmioty uprawnione do wnioskowania i pozyskiwania informacji z Rejestru zobligowane zostały do wykazania w kierowanym pytaniu oprócz realizowanego zadania, czy postępowania, jakie determinuje konieczność weryfikacji, także określonego katalogu danych, odnoszącego się do osoby wyszukiwanej, w tym „nazwisko rodowe”.

Sankcje karne

Zgodnie z art. 23 ust. 2 OPZPS  cyt.: „(…) kto dopuszcza do pracy lub do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi osobę bez uzyskania informacji, o której mowa w art. 21 ust.1, lub wiedząc, że dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 zł (…)”, co oznacza tyle, iż obowiązek weryfikacji, obciążający pracodawców i organizatorów, nie ma jedynie charakteru iluzorycznego.

Kwstionariusz osobowy

Podstawą przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi pracodawcy, będą więc przepis prawa tj. Ustawy z dnia 13 maja 2016r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. 2016 poz. 862 ze zm.).

Serdeczne podziękowania dla p. Agnieszki Zielosko

Nazwisko rodowe a kwestionariusz osobowy

Autorem niniejszego tekstu jest Dominik Spałek. Copyright by © D.Spałek Kontakt z autorem: biuro@prostetorodo.pl / www.prostetorodo.pl Autor wyraża zgodę na niekomercyjne udostępnianie niniejszego tekstu, jednak wyłącznie w niezmienionej formie i treści, łącznie z niniejszymi zapisami.

Uwaga na zmianę przepisów regulujących kwestię dostępu do danych z rejestrów.

Szczegółowo zmiany opisujemy w naszym opracowaniu pt.: „Pozyskiwanie danych z rejestru danych na tle seksualnym„.