Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Miejsce prowadzenia kontroli poza siedzibą płatnika

Czy Inspektor ZUS może zabrać dokumenty z siedziby kontrolowanego płatnika?

Miejsce prowadzenia czynności kontrolnych.

Miejsce prowadzenia kontroli. Zgodnie z art. 90 ust. 1 Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 1998 Nr 137 poz. 887 z późn zm.)[1] [dalej UOSUS] cyt.: „(…) czynności kontrolne prowadzone są w siedzibie płatnika składek oraz w miejscach prowadzenia przez niego działalności, a także w miejscu prowadzenia działalności przez osoby trzecie w związku z powierzeniem tym osobom niektórych czynności na podstawie odrębnych umów (…)”, co oznacza tyle, iż co do zasady czynności kontrolne powinny być wykonywane w siedzibie płatnika składek lub w innych miejscach prowadzenia przez niego działalności, z uwagi na fakt, iż tam zwyczajowo przechowywane są dokumenty stanowiące przedmiot kontroli.

[1] http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19981370887/U/D19980887Lj.pdf

Zasady wstępu do siedziby płatnika.

Zgodnie z art. 90 ust. 2 UOSUS cyt.: „(…) Inspektor kontroli Zakładu jest uprawniony do wstępu i poruszania się po terenie siedziby płatnika oraz miejsc prowadzenia przez niego działalności, na podstawie dokumentów, o których mowa w art. 89 ust. 1, bez potrzeby uzyskiwania przepustki oraz nie podlega rewizji osobistej przewidzianej w wewnętrznym regulaminie określonym przez płatnika składek (…)”, co oznacza tyle, iż okazanie legitymacji służbowej i doręczenie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli jest elementem wystarczającym dla jej wszczęcia, a w konsekwencji wstępu i poruszania się po terenie siedziby płatnika oraz miejscach prowadzenia prze niego działalności. Elementem istotnym jest tutaj fakt, iż Inspektor nie podlega rewizji osobistej, jeśli takowa przewidziana została, jako element bezpieczeństwa w procedurach wewnętrznych płatnika. Z tego względu płatnicy powinni korzystać z przysługującego im uprawnienia do tego, iż oni sami, albo wyznaczona przez nich osoba ma prawo uczestniczyć w czynnościach kontrolnych. W ten sposób może również działać w interesie samego Inspektora który podlega przepisom o bezpieczeństwie i higienie pracy obowiązującym na terenie, gdzie wykonuje czynności kontrolne.

Czynności wykonywane poza siedzibą płatnika.

Zgodnie z art. 90 ust. 4 UOSUS cyt.: „(…) czynności kontrolne mogą być wykonywane poza miejscami określonymi w ust. 1 w razie niezapewnienia przez płatnika składek warunków, o których mowa w art. 88 ust. 1 pkt 3, a także w przypadkach, gdy charakter czynności tego wymaga (…)”, co oznacza tyle, iż czynności kontrolne mogą być wyjątkowo przeprowadzone poza miejscem siedziby płatnika oraz miejscem prowadzenia przez niego działalności. Oznacza to, iż miejsce prowadzenia kontroli może być inne w niżej wymienionych przypadkach.

Niezbędne warunki dla prowadzenia kontroli.

  • W pierwszym przypadku, będzie mogło to mieć miejsce, kiedy płatnik nie zapewnia niezbędnych warunków do przeprowadzenia czynności kontrolnych, w tym nie udostępnia środków łączności, z wyjątkiem środków transportowych, oraz nie zapewnia innych niezbędnych środki technicznych do wykonania czynności kontrolnych, którymi dysponuje.

Charakter czynonści tego wymaga.

  • W drugim przypadku czynności kontrolne mogą być wykonywane poza miejscem siedziby płatnika, poza miejscem prowadzenia przez niego działalności, gdy charakter czynności tego wymaga.

Obowiązkowy protokół przekazania dokumentacji.

Zgodnie z art. 90 ust. 5 UOSUS cyt.: „(…) w przypadkach określonych w ust. 4 [opisane dwa przypadki wyjątkowe] płatnik składek jest obowiązany, na żądanie inspektora kontroli Zakładu, wydać określone przez niego dokumenty wymienione w art. 88 ust. 1 pkt 1 na czas niezbędny do przeprowadzenia czynności kontrolnych, nie dłuższy jednak niż 3 tygodnie. Czynności w tym zakresie są prowadzone w terenowej jednostce organizacyjnej Zakładu. Z wydania dokumentów sporządza się protokół, który podpisuje również płatnik składek (…)”, co oznacza tyle, iż w owych wyjątkowych przypadkach kontrola będzie realizowana w określonym miejscu i określonym czasie. Miejsce prowadzenia kontroli będzie terenowa jednostka ZUS. Czynności nie mogą trwać dłużej niż 3 tygodnie. Co istotne, z punktu widzenia płatnika – jako administratora danych osobowych, z wydania dokumentów sporządza się stosowny protokół.

Za zgodą.

  • Trzecim przypadkiem kiedy czynności kontrolne mogą być wykonywane poza siedzibą płatnika, jest przypadek opisany w art. 80a ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 z późn. zm.)[1] Kontrolę przeprowadza się w siedzibie kontrolowanego, miejscu wykonywania działalności gospodarczej lub, za zgodą lub na wniosek kontrolowanego, winnym miejscu przechowywania dokumentacji, w tym ksiąg podatkowych, w godzinach pracy lub w czasie faktycznego wykonywania działalności gospodarczej przez kontrolowanego. Kontrola lub poszczególne czynności kontrolne, za zgodą kontrolowanego, mogą być przeprowadzane również w siedzibie organu kontroli, jeżeli może to usprawnić prowadzenie kontroli

[1] http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20041731807/U/D20041807Lj.pdf

Zestawienie imienne pracowników i wyników badań a prawo pracodawcy do kontroli zakresu przeprowadzonych badań w ramach medycyny pracy.

Autorem niniejszego tekstu jest: Dominik Spałek. Copyright by © D.Spałek
Kontakt z autorem: biuro@prostetorodo.pl / www.prostetorodo.pl
Autor wyraża zgodę na niekomercyjne udostępnianie niniejszego tekstu, jednak wyłącznie w niezmienionej formie i treści, łącznie z niniejszymi zapisami.

Ruszył nabór na szkolenia Proste to RODO. Nie czekaj zarezerwuj swoje miejsce już dziś, skorzystaj z preferencyjnej ceny. Wykup swój bilet i zadaj pytanie, na które odpowiemy na szkoleniu.

5/5

Sprawdź promocję

Procedura udostępniania dokumentacji medycznej. Kompletny zestaw wzorów dokumentów i ich opis.

5/5

99,00 pln

Lista pytań kontrolnych NIK. Przygotuj się na kontrolę, przeprowadź ją sam, na podstawie wyników raportu NIK.

5/5

69,00 pln

Jak prowadzić ewidencję udostępnionej dokumentacji medycznej. Gotowa procedura.

5/5

29,00 pln

Procedura realizacji praw osób, których dane dotyczą z art. 15-20 RODO to narzędzie, które ułatwi Państwu spełnienie obowiązków ADO. 

5/5

149,00 pln