Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Jak udostępniać wyniki badań pacjentom

Jak udostępniać wyniki badań pacjentom.

Jak udostępniać wyniki badań pacjentom. Zgodnie z przepisami prawa podmiot przeprowadzający badanie lub konsultację przekazuje podmiotowi, który wystawił skierowanie, wyniki tych badań lub konsultacji. Przepis ten wzbudza wiele kontrowersji. Pacjenci przyzwyczajeni do tego, iż wyniki trafiać powinny bezpośrednio do nich czują rozgoryczenie. Jednak niepotrzebnie. Opisane rozwiązanie zakłada, że podczas wyznaczonej wizyty, lekarz, który skierował pacjenta na badanie, dysponuje jego wynikami. Dzięki temu może przekazać pacjentowi informację o jego stanie zdrowia.

Zgodnie z § 9 ust. 5 z Rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015, poz. 2069 ze zm.) cyt.:

„(…) Podmiot przeprowadzający badanie lub konsultację przekazuje podmiotowi, który wystawił skierowanie, wyniki tych badań lub konsultacji (…)”.

Wyniki także dla pacjenta.

Fakt, że wyniki trafiają do podmiotu, który wystawił skierowanie na badania nie ma znaczenia dla prawa pacjenta do dostępu do nich. Jeśli więc, pacjent chce zapoznać się z wynikami swoich badania już wcześniej niż podczas wizyty lekarskiej, naturalnie ma do tego prawo. Jak udostępniać wyniki badań pacjentom zatem?

Dostęp do wyników badań wg. Rzecznika Praw Pacjenta.

W komunikacie z dnia 23 sierpnia 2019r., Rzecznik Praw Pacjenta zajął się tematem udostępniania wyników badań. Dostrzegł jednak jeszcze jedno niepokojące zjawisko. Mianowicie jednostki medyczne uzależniały udostępnienie pacjentowi, osobie upoważnionej, przedstawicielowi ustawowemu dostęp do wyników badań od wizyty u lekarza kierującego.

Dostęp do wyników badań jak do dokumentacji medycznej.

Reasumując wyniki badań stają się częścią dokumentacji medycznej i jako takie podlegają udostępnieniu na zasadach przewidzianych w przepisach Ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Zmiana zasad przekazywania wyników badań według nowego Rozporządzenia w sprawie dokumentacji medycznej.

Jak udostępniać wyniki badań pacjentom –  warto zadać sobie to pytanie. Podobnie, jak w Rozporządzeniu z 2015r., ww. obowiązek uregulowany został w nowym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania [dalej Rozporządzenie RDM].  Zgodnie z  § 9 ust. 4 Rozporządzenia RDM cyt.:

„(…) Podmiot przeprowadzający badanie, konsultację lub leczenie przekazuje podmiotowi, który wystawił skierowanie, wyniki tych badań lub konsultacji w sposób określony w § 3 ust. 1 (…)”. 9 ust. 4

Zgodnie z  § 3 ust. 1 Rozporządzenia RDM cyt.:

„(…) Dokumentacja, o której mowa w § 2 ust. 4 pkt 5 i 6 i § 24 ust. 2, jest przekazywana przez podmiot, który ją wytworzył, podmiotowi kierującemu na badanie diagnostyczne, konsultację lub leczenie za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), w terminie 7 dni od dnia jej wytworzenia, z wyłączeniem sytuacji, w której osobą kierującą jest lekarz udzielający świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej albo lekarz udzielający świadczeń w tym samym podmiocie lub nastąpił zgon pacjenta. (…)”.