Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Udostępnianie danych pielęgniarek i położnych do rejestrów

Udostępnianie danych pielęgniarek i położnych dla OiPiP

Czy przepisy prawa nakazują udostępnić dane osobowe pielęgniarek i położnych na wniosek okręgowych izb pielęgniarek i położnych?

Udostępniać dane czy nie udostępniać.

Udostępnianie danych pielęgniarek i położnych. Rzecz dotyczy sytuacji, w której to Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych występują z wnioskami do pracodawców o to, aby ci przekazywali informacje dot. zatrudnionego personelu. Zwrócić należy uwagę, że wnioski o udostępnienie danych dotyczą także wysokości odprowadzonych składek. Jako podstawę żądania udostępnienia izby podają konieczność aktualizacji rejestrów przez nich prowadzonych. W wyniku tego pracodawcy / zleceniodawcy zastanawiają się czy mogą udostępnić dane? Jednak w tym wypadku występuję względem posiadanych danych osobowych swojego personelu w roli Administratora Danych Osobowych o czym muszą pamiętać. Powyższe skutkuje koniecznością realizowania obowiązków z tym związanych po stronie ADO.

Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych.

Organizację i zadania samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych oraz prawa i obowiązki jego członków określa Ustawa o samorządzie pielęgniarek i położnych[1]. W związku z tym samorząd reprezentuje osoby wykonujące zawody pielęgniarki i położnej oraz sprawuje pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. Należy podkreślić, iż samorząd jest niezależny w wykonywaniu swoich zadań i podlega tylko przepisom prawa. Reasumując przynależność pielęgniarek i położnych do samorządu jest obowiązkowa[2]. W związku z powyższym to przepisy prawa wprost nakładają na członków samorządu zawodowego określone obowiązki.

Członkowie samorządu są obowiązani przestrzegać uchwał organów izb, regularnie opłacać składkę członkowską oraz aktualizować dane w rejestrze pielęgniarek i rejestrze położnych[3]. Przede wszystkim samorząd wykonuje swoje zadania w szczególności przez prowadzenie rejestrów na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 123 i 650)[4]. Z tego wynika, iż obowiązkiem samorządu zawodowego jest prowadzenie rejestrów pielęgniarek i położnych.  

Udostępnianie nie jest obowiązkiem ADO.

Udostępnienie za zgodą pielęgniarki, położnej.

[1] Ustawa z dnia 01 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych
[2] Zgodnie z art. 2 ust. 3 Ustawy z dnia 01 lipca 2011 r., o samorządzie pielęgniarek i położnych
[3] Zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt. 3,4,5) Ustawy z dnia 01 lipca 2011 r., o samorządzie pielęgniarek i położnych
[4]
Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt. 2 Ustawy z dnia 01 lipca 2011 r., o samorządzie pielęgniarek i położnych

Pełna wersja opracowania.

Udostępnianie danych do rejestru pielęgniarek i położnych.

Opracowanie merytoryczne zwracające uwagę na praktykę samorządów
zawodowych do występowania do jednostek medycznych z wnioskami o
aktualizację stanu zatrudnionego personelu, albo potwierdzanie
odprowadzanych składek członkowskich.

Spis treści:

  • Czy przepisy prawa nakazują udostępnić dane osobowe pielęgniarek i położnych na wniosek izb okręgowych izb pielęgniarek i położnych?
  • Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych.
  • Okręgowe Rejestry Pielęgniarek i Położnych.
  • Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych.
  • Dane zawarte w rejestrach, których zmiana wymaga aktualizacji.
  • Konsultacja i udostępnienie danych osobowych.
  • Podsumowanie wnioski i zalecenia.
  • Wzór zgody personelu na przekazywanie przez pracodawcę składki członkowskiej na rzecz OiPiP
  • Wzór zgody personelu na przekazywanie imiennej informacji o wysokości odprowadzonej składki.