Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

System teleinformatyczny – wymagania przy prowadzeniu elektronicznej dokumentacji medycznej

Jakie wymagania powinien spełniać system do prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej w tym EDM

Jeśli podmiot wykonujący działalność leczniczą chce podjąć decyzję o prowadzeniu dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej musi się do tego przygotować. W przypadku Elektronicznej Dokumentacji Medycznej opisane funkcjonalności powinien już posiadać od dnia 01 stycznia 2019r. Warunków, jakie musi spełniać system, w którym tworzona ma być / jest dokumentacja medyczna  szukać należy w Rozdziale 9 Rozporządzenia Ministra Zdrowia pt.: „Szczególne wymagania dotyczące dokumentacji prowadzonej w postaci elektroniczne”.

Prowadzenie IDM zgodnie z prawem

Zgodnie z § 80 pkt. 3) Rozporządzenia RDM cyt.: „(…) dokumentacja może być prowadzona w postaci elektronicznej, pod warunkiem prowadzenia jej w systemie teleinformatycznym zapewniającym:

  • zabezpieczenie dokumentacji przed uszkodzeniem lub utratą;
  • integralność treści dokumentacji i metadanych polegającą na zabezpieczeniu przed wprowadzaniem zmian, z wyjątkiem zmian wprowadzanych w ramach ustalonych i udokumentowanych procedur;
  • stały dostęp do dokumentacji dla osób uprawnionych oraz zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych;
  • identyfikację osoby dokonującej wpisu oraz osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych i dokumentowanie dokonywanych przez te osoby zmian w dokumentacji i metadanych;
  • przyporządkowanie cech informacyjnych dla odpowiednich rodzajów dokumentacji, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 3;
  • udostępnienie, w tym przez eksport w postaci elektronicznej dokumentacji albo części dokumentacji będącej formą dokumentacji określonej w rozporządzeniu, w formacie, w którym jest ona przetwarzana (XML albo PDF);
  • eksport całości danych w formacie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia;
  • funkcjonalność wydruku dokumentacji (…)”.

Co to oznacza dla prowadzenia EDM

Oznacza to, iż nie każdy system teleinformatyczny może zostać wykorzystany do prowadzenia w postaci elektronicznej, dokumentacji medycznej. Sama funkcjonalność zapisania w postaci cyfrowej danych z dokumentacji medycznej nie wystarcza. Przedstawienie przez ustawodawcę konkretnych wymogów, jakie musi spełnić „system teleinformatyczny”, prowadzi do konieczności wyjaśnienia tego, jak należy rozumieć ten zwrot.

Co to jest system teleinformatyczny

Jak rozumieć zwrot system informatyczny? Wąsko, czyli jako tylko i wyłącznie, aplikację wykorzystywaną do tworzenia dokumentacji medycznej ? Szeroko, czyli, jako zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne?

Pełna wersja tekstu do pobrania za darmo

Autorem niniejszego tekstu jest Dominik Spałek. Copyright by © D.Spałek. Autor wyraża zgodę na niekomercyjne udostępnianie niniejszego tekstu, jednak wyłącznie w niezmienionej formie i treści, łącznie z niniejszymi zapisami. Proste to RODO.

Uwaga nowe rozporządzenie w sprawie dokumentacji medycznej z 2020r. wprowadza w zakresie wymogów, jakie musi spełniać system teleinformatyczny, istotne zmiany

Wraz z wejściem w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 06 kwietnia 2020r., w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2020, poz. 666) jednostki medyczne muszą dokonać wyboru. Jednostki medyczne muszą uświadomić sobie, ze nie mogą już prowadzić dokumentacji medycznej dowolnie w wybranej postaci, ani też nie mogą już prowadzić dokumentacji medycznej w obu formach, czyli równolegle elektronicznej i papierowej. Więcej na temat wymogów na gruncie nowego Rozporządzenia przeczytają Państwo w naszym opracowaniu pt.: „Dokumentacja medyczna w postaci elektronicznej – jakie wymogi?”