Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Osoba bliska przy pacjencie

Prawo pacjenta do obecności przy nim osoby bliskiej.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 UoPPiRP cyt.: „(…)  na życzenie pacjenta przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych może być obecna osoba bliska (…)”, co oznacza tyle, iż prawem pacjenta, jest prawo do tego, aby przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych obecna była przy nim osoba bliska. Tym samym osoba bliska, w przypadku spełnienia się przesłanek opisanych treścią dyspozycji przepisu, staje się uprawnioną do obecności podczas udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentowi, uzyskuje prawo do takiej obecności. Opisane powyżej uprawnienia po stronie podmiotu wykonującego działalność leczniczą rodzą obowiązek ich poszanowania, respektowania oraz realizowania.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 2) UoPPiRP cyt.: „(…) użyte w Ustawie określenia oznaczają (…)   osoba bliska – małżonka, krewnego do drugiego stopnia lub powinowatego do drugiego stopnia w linii prostej, przedstawiciela ustawowego, osobę pozostającą we wspólnym pożyciu lub osobę wskazaną przez pacjenta (…)”.

Prawo pacjenta do poszanowania intymności, godności, w tym prawo do umierania w spokoju, zasady współżycia społecznego, konieczność ochrony dóbr osobistych pacjenta, realizacja obowiązków zawodowych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, tworzą siatkę przenikających się relacji, uwarunkowań, wymuszają nieustanne dokonywanie ocen i podejmowanie decyzji. Ocen i decyzji, które muszą uwzględniać wartość samą w sobie, jaką jest istota ludzka, oraz jej sfera prywatnych relacji osobistych.

Pełna wersja opracowania.

Prawo pacjenta do obecności osoby bliskiej

Opracowanie wyjaśniające problematyczną kwestię, jaką jest możliwość obecności osoby trzeciej przy pacjencie, w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych. Czytając nasze opracowanie dowiesz się nie tylko o tym, czy pacjent ma prawo do obecności osoby bliskiej przy nim, ale także wyjaśnimy, kogo należy traktować za “osobę bliską”. Wyjaśnimy także, kiedy można odmówić obecności osoby bliskiej przy pacjencie oraz jak należy postępować, kiedy pacjent jest nieprzytomny.

Spis treści:

  • Proszę wyjść!
  • Bez względu na wiek, stan zdrowia.
  • Wola pacjenta.
  • Stan zdrowia pacjenta a brak możliwości wyrażenia woli w zakresie życzenia pacjenta, co do obecności osoby bliskiej.
  • Ograniczenie prawa pacjenta do obecności osoby bliskiej.
  • Człowiek.