Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Informacja o braku realizacji obowiązku szczepień

Informacja o braku realizacji obowiązku szczepień.

Informacja o braku realizacji obowiązku szczepień. Czy PWDL mógł przekazać informację o braku realizacji obowiązku szczepień do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego? Czy jednostka medyczna miała prawo podać w sprawozdaniu dane osobowe Pacjenta oraz osób sprawujących nad nim pieczę?

Obowiązek przekazania danych osobowych o braku realizacji szczepień obowiązkowy.

System ochrony zdrowia - obowiązek czy prawo

System ochrony zdrowia – zna, ma i stosuje swoje procedury w zakresie obowiązkowych szczepień ochronnych. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 lit c) Ustawy z dnia 05 grudnia 2008 r., o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2008 r., Nr 234, poz. 1570 ze zm.) cyt.: „(…) osoby przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są obowiązane na zasadach określonych w ustawie do: (…) udzielania danych i informacji: (…) organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej – niezbędnych do sprawowania nadzoru nad realizacją obowiązków, o których mowa w pkt 1–3 (…)”. Oznacza  to tyle, iż to organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej zostały uprawnione do sprawowania nadzoru nad wykonywaniem obowiązku szczepień. Obowiązek poddania się obowiązkowym szczepieniom ochronnym wynika z przepisów ww. Ustawy.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 1 lit. b) ww. Ustawy cyt.: „(…) osoby przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są obowiązane na zasadach określonych w ustawie do: (…) poddawania się: (…)  szczepieniom ochronnym (…)”. Z tego wynika, iż konsekwencją, uchybienia ww. obowiązkowi, jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego, w celu wymuszenia wyegzekwowania realizacji obowiązku szczepienia.

Zgodnie z art. 17 ust. 8 ww. Ustawy cyt.: „(…) osoby przeprowadzające szczepienia ochronne: prowadzą dokumentację medyczną dotyczącą obowiązkowych szczepień ochronnych, w tym przechowują karty uodpornienia oraz dokonują wpisów potwierdzających wykonanie szczepienia; sporządzają sprawozdania z przeprowadzonych obowiązkowych szczepień ochronnych oraz sprawozdania ze stanu zaszczepienia osób objętych profilaktyczną opieką zdrowotną, które przekazują państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu (…)”. Reasumując zatem PWDL prowadzi dokumentację medyczną dotyczącą obowiązkowych szczepień ochronnych, oraz sporządza sprawozdania przekazywane do organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Reasumując zatem informacja o braku realizacji szczepień ochronnych musi zostać sporządzona o przesłana.

Obowiązek przekazania informacji o osobach uchylających się.

Zgodnie z § 13 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r., w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 753) cyt.: „(…) kwartalne sprawozdanie z przeprowadzonych obowiązkowych szczepień ochronnych, którego wzór jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia, jest sporządzane i przekazywane przez osoby przeprowadzające obowiązkowe szczepienia ochronne państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu, w terminie 7 dni po zakończeniu kwartału, za pomocą środków komunikacji elektronicznej albo listem poleconym (…)”. Zatem obowiązkiem jest przekazanie sprawozdania, informacji o osobach uchylających się , informacji o braku realizacji obowiązku szczepień, które sporządzane jest według określonego wzoru. We wzorze tym znajdziemy dane dot osób uchylających się od obowiązkowych szczepień ochronnych.

Zgodnie z art. 5 pkt 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r., o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1261) cyt.: „(…) do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie zapobiegania i zwalczania chorób, o których mowa w art.2, należy: (…) ustalanie zakresu i terminów szczepień ochronnych oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie (…)”. Państwowa Inspekcja Sanitarna odpowiedzialna jest za sprawowanie nadzoru nad wypełnianiem obowiązków związanych z poddawaniem się szczepieniom.

Decyzja Urzędu Ochrony Danych Osobowych

W decyzji UODO z dnia 17 czerwca 2019 r., czytamy cyt.: „(…) Uznać zatem należy, że sprawozdanie sporządzane na podstawie art. 17 ust. 8 pkt 2 u.z.z. powinno zawierać dane niezbędne do wysłania przez odpowiedni oddział Państwowej Inspekcji Sanitarnej upomnienia wzywającego do wykonania obowiązku szczepiennego oraz podejmowania dalszych czynności egzekucyjnych w przypadku niewykonania obowiązku. Podkreślić bowiem należy, że dane pozyskiwane przez PPIS jak i mu udostępniane muszą być również wystarczające do prowadzenia skutecznej egzekucji obowiązku szczepień, w ramach której wierzyciel (tu: PPIS) sporządza tytuł wykonawczy. Zakres tych danych regulowany jest przez art. 27 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym. Zgodnie z art. 27 § 1 pkt 2 i 3 u.p.e.a., tytuł wykonawczy powinien zawierać imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL zobowiązanego oraz treść podlegającego egzekucji obowiązku (…)”

Przeczytaj uzupełniająco: Szczepienia jako kryterium naboru do przedszkola

Wykonanie obowiązkowych szczepień ochronnych, jako kryterium dodatkowe naboru do przedszkoli publicznych. Czyżby system oświaty poprawiać chciał rozwiązania systemu ochrony zdrowia? Autorem niniejszego tekstu jest Dominik Spałek. Copyright by © D.Spałek. Autor wyraża zgodę na niekomercyjne udostępnianie niniejszego tekstu, jednak wyłącznie w niezmienionej formie i treści, łącznie z niniejszymi zapisami. Proste to RODO.

Decyzja UODO 17.06.2019 (ZSZZS.440.50.201)

Pełna treść Decyzji Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 17 czerwca 2019 r., wydanej w sprawie o sygn. akt. ZSZZS/440/50/201..