Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Dane osobowe – Komentarz dr J.Rzymowski – art. 4

Dane osobowe

Dane osobowe. Pozornie rzecz ujmując wyjście od definicji danych osobowych jest konieczności. Z tego względu, iż wyjaśnienie i zrozumienie podstawowych ułatwi Państwu zrozumienie wielu zagadnień. Naturalnie zdaję sobie sprawę z tego, znakomita większość definicji jest Państwu znana. Zapraszam jednak do lektury.

Dane osobowe to wszelkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej, lub o osobie fizycznej możliwej do zidentyfikowania. Innymi słowy: Dane osobowe to informacje o osobie fizycznej, którą można wskazać lub o osobie fizycznej, którą można odróżnić od innych osób fizycznych lub o osobie wskazanej lub o osobie odróżnionej od innych osób fizycznych.

art. 4 pkt. 1 Rozporządzenie RODO

Dane osobowe to wszelkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej, lub o osobie fizycznej możliwej do zidentyfikowania. Innymi słowy: Dane osobowe to informacje o osobie fizycznej, którą można wskazać lub o osobie fizycznej, którą można odróżnić od innych osób fizycznych lub o osobie wskazanej lub o osobie odróżnionej od innych osób fizycznych. Przepis statuuje znaczenie pojęcia „dane osobowe”, pojęcie „dane osobowe” należy rozumieć tak jak zdefiniowano w tym przepisie[1].

[1] M Zirk-Sadowski Problemy wykładni językowej w prawie administracyjnym. w: System Prawa Administracyjnego Tom IV. Wykładnia w prawie administracyjnym. Red: R Hauser, Z Niewiadomski, A Wróbel. Warszawa 2012. s. 199.

art. 4 pkt. 1 Rozporządzenie RODO - analiza

Ze słów wytłuszczonych w cytacie: „oznaczają wszelkie informacje (…)” wnioskujemy, że każda informacja może być daną osobową. „(…) charakter osobowy nie może zostać z góry przypisany żadnej kategorii danych.” [2] – to zdanie oddaje istotę zagadnienia. Nie ma informacji, która zawsze jest daną osobową. Informacja to po prostu informacja, daną osobową jest o ile spełnia warunki z komentowanej definicji.

Ciekawe jest stanowisko P. Litwińskiego, P. Barty i M Kaweckiego, że: „Nie jest (…) z góry możliwe ustalenie katalogu, nawet o charakterze otwartym, informacji, które mogą zostać uznane za mające charakter danych osobowych”[3]. Prawdą jest, że nie jest możliwe ustalenie, że te a te informacje są danymi osobowymi, a te a te informacje nie są danymi osobowymi,[4] jednak zwracam uwagę na fakt, że w zasadzie każda informacja może być daną osobową.

Daną osobową może być imię, nazwisko, numer buta, czy tonaż posiadanego statku albo wagomiar ulubionej haubicy. Stanowisko P. Litwińskiego, P. Barty i M. Kaweckiego jest ciekawe i prawie się z nim zgadzam. Prawdą jest, że nie można ustalić katalogu informacji, które są danymi osobowymi, jednak jeśli chodzi o informacje „które mogą zostać uznane za mające charakter danych osobowych”, to katalog takich informacji ustalić można dość łatwo – są to wszystkie informacje które można komukolwiek przypisać. Co ciekawe takie właśnie stanowisko wyrażają ci sami autorzy, tyle, że dwie strony dalej w swoim Komentarzu, piszą w nim bowiem: „Każda informacja, niezależnie od sposobu i formy jej wyrażenia, podlegać może ocenie z punktu widzenia pojęcia danych osobowych i każda informacja może zostać uznana za informacje o charakterze osobowym”[5] – z tym poglądem się zgadzam. Podobny pogląd prezentuje D. Lubasz.[6]

Ze słów wytłuszczonych w cytacie: „(…) oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”) (…)” wnioskujemy, że dane osobowe to informacje dotyczące żywych ludzi.[7] Możliwe są szersze rozważania dotyczące definicji osoby fizycznej, w tym jednak miejscu nie wydają się one konieczne, ponieważ motyw 27 Preambuły RODO stanowi: „Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do danych osobowych osób zmarłych. Państwa członkowskie mogą przyjąć przepisy o przetwarzaniu danych osobowych osób zmarłych.”. W Polsce takimi przepisami są np. przepisy dotyczące ochrony informacji o pacjencie po śmierci pacjenta, przepisy dotyczące tajemnic medycznych itp.[8]

[1] M Zirk-Sadowski Problemy wykładni językowej w prawie administracyjnym. w: System Prawa Administracyjnego Tom IV. Wykładnia w prawie administracyjnym. Red: R Hauser, Z Niewiadomski, A Wróbel. Warszawa 2012. s. 199.
[2] P. Litwiński, P. Barta, M. Kawecki. [w:] P. Litwiński (red.) P. Barta, M. Kawecki. Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych. Komentarz. Warszawa 2018. s. 172. Zdanie to wyrasta z myśli A. Mednisa, a cytuję je tu za wskazanym Komentarzem.
[3] P. Litwiński, P. Barta, M. Kawecki. [w:] P. Litwiński (red.) P. Barta, M. Kawecki. Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych. Komentarz. Warszawa 2018. s. 172.
[4] Podobnie: M. Sakowska-Baryła [w:] M. Sakowska-Baryła (red.), B. Fischer, M. Górski, A. Nerka, K. Wygoda, M. de Bazelaire de Rupierre. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Komentarz. Warszawa 2018. s. 72.
[5] P. Litwiński, P. Barta, M. Kawecki. [w:] P. Litwiński (red.) P. Barta, M. Kawecki. Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych. Komentarz. Warszawa 2018. s. 174.
[6] D. Lubasz [w:] RODO Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz. Red. n. E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz. E. Bielak-Jomaa, W. Chomiczewski, M.Czerniawski, P. Drobek, U. Góral, M. Kuba, D. Lubasz, J. Łuczak, P. Makowski, K. Witkowska-Nowakowska, N. Zawadzka. Warszawa 2018. s. 170-173.
[7] P. Litwiński, P. Barta, M. Kawecki. [w:] P. Litwiński (red.) P. Barta, M. Kawecki. Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych. Komentarz. Warszawa 2018. s. 175.
[8] Podobnie: D. Lubasz [w:] RODO Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz. Red. n. E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz. E. Bielak-Jomaa, W. Chomiczewski, M.Czerniawski, P. Drobek, U. Góral, M. Kuba, D. Lubasz, J. Łuczak, P. Makowski, K. Witkowska-Nowakowska, N. Zawadzka. Warszawa 2018. s. 168.

Artykuł do pobrania bezpłatnie

art. 4 - Komentarza RODO

Omówienie zakresu znaczeniowego definicji użytych w treści Rozporządzenia RODO.

Autor:Jakub Rzymowski z Konacelarii Adwokacjej Eurokancelaria prof. M. Królikwskiej-Olczak
Rodzaj publikacji: Komentarz RODO
Dostępność: Publikacja bezpłatna
Prawa autorskie: Copyright by J.Rzymowski